Digiturvalla tulevaan -hanke loppusuoralla

Digiturva

Digiturvalla tulevaan -yhteishankkeen taustaa

Digiturvalla tulevaan -hanke on Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa ovat mukana Heinola, Orimattila ja Kärkölä.

Hankkeen tavoitteena on ollut löytää välineitä ja menetelmiä, joilla lisätään viranhaltijoiden, ylimmän johdon ja erityisesti luottamushenkilöiden digitaalisen turvallisuuden tietoisuutta kuntaorganisaation toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tavoitteena on ollut, että kunnat alkaisivat ymmärtää digitaalisen turvallisuuden merkityksen jo strategiatason työskentelystä lähtien ja sitä kautta saisivat tuotettua kuntalaisille luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita. Myös ymmärrys digitalisaation merkityksestä on jo tässä vaiheessa saanut uusia ulottuvuuksia, toteaa hankkeen projektipäällikkö Vesa Huttunen.

Digiturvalla tulevaan -yhteishanke on edennyt suunnitellusti

Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäinen, digitaalisen turvallisuuden nykytila-analyysi valmistui jo keväällä 2022. Hankekunnat saivat analyyseistä johdetuista toimenpide-ehdotuksista eväitä turvallisuustyöhönsä.

Työpaketit kaksi ja kolme saatiin päätökseen kesäkuun 2023 loppuun mennessä ja niissä keskityttiin luottamushenkilöiden digiturvatietouden lisäämiseen valmennusohjelman avulla sekä työpaketin kolme sisällä lisättiin hankekuntaorganisaatioiden osaamista riskien-, varautumisen-, jatkuvuuden- ja toipumisenhallinnan kokonaisuuksien parissa.

Työpaketti kolme – riskienhallinta keskiössä

Työpaketissa kolme tehtiin pilotointia kolmelle eri osa-alueelle. Valituille kohdealueille tehtiin riski-, varautumis-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat. Pilottien kohteena olivat tietoliikenne, oppilashallinto ja Trimble -järjestelmä.

Pilottien tavoite oli opastaa ja harjaannuttaa esimiehiä ja asiantuntijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan omalla vastuu- ja tehtäväalueellaan digitaalista turvallisuutta edistävää riskienhallintaa ja varautumista. Piloteissa tehtiin riskienhallintasuunnitelmia sekä jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia tunnistetuille ja priorisoiduille riskeille ja luotiin sekä testattiin toimintamalleja ja käytäntöjä, joita hyödyntämällä kuntien muutkin toimijat voivat osaltaan tehdä ja jatkaa vastaavaa työtä. Pilotit olivat ennen kaikkea oppimisprosesseja myös hankkeen jälkeiseen itsenäiseen kuntakohtaiseen työskentelyyn.

Hanke päättyy 31.10.2023. Loppusyksyn aikana keskitytään hankkeen loppuraportointiin ja viimeistellään hankkeesta julkaistavat tuotokset. Kumppanina hanketyössä on toiminut Kuntien Tiera Oy.

Lisätietoja

Vesa Huttunen
kumppanuusarkkitehti, Kuntien Tiera Oy, hankkeen projektipäällikkö
vesa.huttunen@tiera.fi
044 740 7408

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu