Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
11.02.2019

Yksityisten vanhusten asumispalvelujen vuosittainen valvonta käynnistyy Heinolassa – painopisteinä valtakunnallisesti esiin nousseet asiat

Heinolan kaupungin yksityisiltä palveluntuottajilta hankkimien vanhusten asumispalvelujen valvontakäynnit toteutetaan alkukeväästä 2019. Erityisinä arvioinnin kohteina ovat valtakunnallisesti havaitut epäkohdat eli kirjaamisen ja lääkehoidon toteutuminen, henkilöstömitoitus sekä työvuorosuunnittelu ja -toteutuminen. Kaupunki ostaa vanhusten asumispalveluja palvelusetelillä sekä poikkeustilanteissa maksusitoumuksilla.

Yksityisiä asumispalvelutuottajia valvotaan Heinolassa säännöllisesti noin kerran vuodessa tapahtuvilla valvontakäynneillä. Käynneistä laaditaan valvontakäyntiraportti, missä arvioidaan seuraavat asiat: toiminnan organisointi, henkilöstö, osaaminen, työhyvinvointi, tilat, asiakkaan asema ja oikeudet, asiakkaan hyvinvoinnista ja perustarpeista huolehtiminen, terveyden ja sairaanhoidon toteutuminen yksiköissä, dokumentointi, asiakirjahallinta ja tietosuoja.

Vuosittaisten käyntien lisäksi kaupunki tekee tarvittaessa yllätystarkastuksia tai ylimääräisiä tarkastuksia. Heinolassa yllätyskäyntejä on tehty kahdesti viimeisten kahden vuoden aikana. Viimeisen kahden vuoden aikana on jouduttu ainoastaan kerran rajoittamaan asiakkaiden ohjaamista palveluntuottajalle ennen kuin tämä on tehnyt tarvittavat muutokset toimintatavoissaan. Muuten yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa on sujunut erinomaisesti. Palveluntuottajat ovat reagoineet asiakaspalautteesta esiin nousseisiin epäkohtiin nopeasti. Kaupungin ja palveluntuottajien on toiminnan kehittämiseksi erittäin tärkeää saada palautetta toiminnasta asukkailta, omaisilta, työntekijöiltä.

Ostopalvelujen valvonnan lisäksi valvontaa tehdään myös puolueettomasti kaupungin omissa palveluntuotantoyksiköissä. Kaupunki vaatii omalta toiminnaltaan samoja asioita kuin ostopalvelun tuottajilta. Omana tuotantona vanhusten asumispalveluita kaupunki tuottaa Hopeasillassa, Mäntylässä ja Kanervalassa. Hoitajamitoitus vaihtelee tehostetussa palveluasumisessa 0,58-0,62 välillä. Ostopalveluissa yksikön henkilöstömitoitus on yleensä 0,5-0.6. Mikäli hoitajamitoitusta päädytään valtakunnallisesti nostamaan 0,7 hoitajaan, se tarkoittaisi kaupungin asumispalveluissa 17 hoitajan lisäystä.

Heinolan kaupungin tavoitteena on tarjota vanhusten asumispalveluissa hoivaa, jossa ikäihmistä kohdellaan arvokkaasti ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Hoitajan työ ikääntyneiden asumispalveluissa voi olla raskasta ja työntekijät kuormittuneita. Siksi kaupunki haluaa panostaa hoitajien työhyvinvointiin ja kuunnella aidosti työntekijöiden palautetta. Kaupungin ikäihmisten asumispalveluihin on saatu rekrytoitua asiantuntevaa henkilökuntaa, vaikka yleinen rekrytointitilanne ikäihmisten asumispalveluihin on valtakunnallisesti haastava.

Lisätietoja:

Vanhus- ja hoitopalvelujohtaja
Riitta West
0505477091
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kategoria: