Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Viranhaltijapäätökset

Heinolan kaupungin viranhaltijapäätökset julkaistaan päivittäin tällä sivulla. Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteeseen Heinolan kaupunki, Rauhankatu 3, 18100 Heinola tai kirjaamo@heinola.fi.

Alla olevista päätöten lyhennelmistä tarkemman sisällön muutoksenhakuohjeineen saa tarvittaessa Heinolan kaupungin asianhallintakeskuksesta, Rauhankatu 3, 3.kerros tai kirjaamo@heinola.fi.

Viranhaltijapäätökset 1.11.2018 (julkaistu 2.11.2018)

Viranhaltijapäätökset 31.10.2018 (julkaistu 1.11.2018)

Viranhaltijapäätökset 30.10.2018 (julkaistu 31.10.2018)

Viranhaltijapäätökset 29.10.2018 (julkaistu 30.10.2018)

Viranhaltijapäätökset 26.10.2018 (julkaistu 27.10.2018)

Viranhaltijapäätökset 25.10.2018 (julkaistu 26.10.2018)

Viranhaltijapäätökset 24.10.2018 (julkaistu 25.10.2018)