Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Viranhaltijapäätökset

Heinolan kaupungin viranhaltijapäätökset julkaistaan päivittäin

12.10.2020 asti tällä sivulla (Dynasty 6.4. julkaisut)

13.10.2020 alk. tällä sivulla (Dynasty 10 julkaisut) - paina HAE painiketta 

Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteeseen Heinolan kaupunki, Rauhankatu 3, 18100 Heinola tai kirjaamo@heinola.fi.