Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Veden laatu

Vesihuoltolaitoksen käyttöveden laatua tarkkaillaan terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Vesinäytteitä otetaan vedenottamoiden raakavesistä ja verkoston eri osista em. valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Oheisista liitteistä näet valvontatutkimusohjelman mukaisten verkosto- ja raakavesitutkimusten tulokset vuodelta 2019.

Tulokset A19 2019

Tulokset B19 2019

Talousveden riskinhallinta

Talousveden tuotantoketjun riskinarviointi on tehty vuonna 2017 Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Riskinarvioinnin ja näytehistorian perusteella valvotaan harvennetusti seuraavia tutkittavia aineita: 1,2-dikloorietaani, antimoni, bentseeni, bentso(a)pyreeni, boori, bromaatti, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, seleeni, syanidit, tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni, uraani, radon, viitteellinen annos ja torjunta-aineet.

Seuraavat asetuksessa 1352/2015 säädetyt määritykset on jätetty valvonnan ulkopuolelle, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei käytetä vastaavia aineita: ammonium, nitriitti, alumiini, akryyliamidi ja epikloorihydriini. Vinyylikloridin määritys on jätetty valvonnan ulkopuolelle, koska vedessä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaaleissa käytetystä PVC:stä liukene vinyylikloridia.