Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vanhempien erotessa

Vanhempien erotessa heidän tulee sopia lapsiensa asioiden hoitamisesta.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeva asia on mahdollista ratkaista joko vanhempien välisellä sopimuksella, tuomioistuimen päätöksellä tai vanhempien avioeron liitännäisasiana.

Vanhemmilla on lähtökohtaisesti sopimusvapaus ja he voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta joko suullisesti tai kirjallisesti.

Jotta sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen, tulee se laatia kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti lapsen asuinkunnan lastenvalvojalla, joka vahvistaa sopimuksen, jos se on lapsen edun mukainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten, siis vanhempien, kesken.

Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.

Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta ja harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Vanhemmat voivat sopia

  • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle
  • lapsen asumisesta toisen vanhemman luona
  • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu.

Sopimus lapsen huollosta ja asumisesta on aina voimassa toistaiseksi. Sen sijaan sopimus tapaamisoikeudesta voidaan tehdä porrastettuna erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla myös määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.