Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Uudistuva keskusta

Torin ja sen lähikatujen suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet (päivitetty 12.7./24.7.2018)

Savontieltä alkanut toteutussuunnittelu on edennyt toisen toteuttamisvaiheen suunnitteluun. Suunnittelualue käsittää torin ja siihen liittyvät Kauppakadun ja Torikadun osat sekä Koulukadulla välin Savontie-Torikatu. Työtä on jatkanut Ramboll Oy pohjautuen v. 2016 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan torin ja siihen liittyvien lähikatujen uudistamisesta. Suunnitelmien hallinnolliset ja kaupungin talousarvioon liittyvät päätöskäsittelyt tapahtuvat kesäkauden jälkeen.

Havainnekuvia ja keskeisimpiä suunnitelmapiirroksia on kerätty sivupalkin yläosasta avautuvalle alasivulle. Niitä on myös tulostettu nähtäville toripalvelurakennuksen seinustalle yhteistyössä Heinolan Kaupunkisydän ry:n kanssa. Mahdollisista esittelytilaisuuksista ja muita osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan erikseen tarkemmin.

Savontien katusuunnitelman toteutus on siirtynyt vuodelle 2019 

Savontien (välillä Kauppakatu-Lampikatu) ja Kirkkokadun (Savontie-Kymenkartanonkatu) katusuunnitelman toteutus siirtyy kesälle 2019. Syynä on, että kaupunki ei keväällä saanut yhtään tarjousta työn urakkakilpailutukseen. Savontien rakennustyöt alkoivat syksyllä 2017 katujen alapuolisen kunnallistekniikan uusimisella. Töiden oli tarkoitus jatkua tänä kesänä pintarakenteiden, valaistuksen ja katukalusteiden osalta.

Savontielle on laitettu väliaikainen päällyste. Uudet urakkatarjoukset pyydetään kesän jälkeen ja työt päästään aloittamaan ensi vuonna. Lisätietoja antavat: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, etunimi.sukunimi(at)heinola.fi, p. 0500 497 251 ja katumestari Jari Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)heinola.fi, p. 044 797 6884.

Torin asemakaavan muutos on tullut voimaan

Asemakaavan muutos 690 Tori on tullut voimaan kuulutuksen 25.6.2018 myötä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 21.8.2017. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 23.3.2018 pääosin hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen; kuitenkin sillä poikkeuksella, että kaavamuutos on kumottu Savontien katualueen osalta. Kaavan voimaan tulo mahdollistaa torialueen kehittämisen ydinkeskustan yleissuunnitelman mukaisesti. Pysäköintialue säilyy torin Savontien puoleisessa reunassa toimien tarvittaessa torin laajentumisalueena. Uusi toripalvelurakennus voidaan rakentaa nykyistä pienempänä Torikadun puoleiseen reunaan. Toripuistikon äärelle on mahdollista rakentaa esiintymislava sekä erilaisia katos- ja leikkialuerakenteita.

Keskustan pysäköinnin kehittämisselvitys on valmistunut

Toimivilla pysäköintiratkaisuilla tuetaan keskustan täydennysrakentamista ja kestävää liikkumista. Selvityksessä päivitettiin yleisten pysäköintipaikkojen ja kiinteistöjen ns. velvoiteautopaikkojen tiedot moderniksi ja jatkohyödynnettäväksi paikkatiedoksi. Yleisökyselyllä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä keskustan pysäköintiin ja liikenteeseen. Lisäksi tutkittiin mm. erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen, kuten robotti- ja yhteiskäyttöautojen, vaikutusta parkkipaikkatarpeeseen. 

Keskeisiä johtopäätöksiä kaavoitukselle ja liikennesuunnittelulle ovat mm.:

  • järkevästi määritetyt yleisten paikkojen aikarajoitteet tukevat ydinkeskustan liikkeiden asiakasvirtaa
  • asemakaavoituksella tulee edelleen tukea kiinteistöjen yhteisiä ja joustavia ratkaisuja velvoitepaikkojen toteuttamiseksi
  • kiinteistöjen autopaikkavaatimukselle suositellaan toistaiseksi kutakuinkin samaa tasoa kuin nyt. Autopaikkanormia voidaan väljentää vasta pitemmällä aikajänteellä, koska ainakin lähitulevaisuudessa auton omistaminen on Heinolan oloissa keskeistä myös keskustan asukkaille.
  • selvityksessä ilmeni konkreettisia kehittämistarpeita ja -ehdotuksia

Heinolan lukion ja nuorisotilojen suunnittelu on käynnissä "Notski"-voittajatyön pohjalta

Yhteistyössä käyttäjätahojen kanssa tehtävä yleissuunnitteluvaihe on valmistumassa. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimii arkkitehtuurikilpailun voittanut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Suunnitelma perustuu lukion arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen "Notski". Kilpailun ratkaisu esiteltiin 30.8.2017. Rakennuspaikkana on puretun Seminaarin alakoulun tontti Lampikadulla.

Jyrängön siltojen korjausurakka jatkuu

Heinolan keskustan siltojen eli Jyrängön siltojen korjausurakan ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2017. Silloilla on edelleen voimassa 60 tonnin painorajoitus raskaalle liikenteelle, ja Kaivokadun eteläpää on suljettu läpiajolta Kauppakadun ja siltojen välisellä osuudella. Siltojen korjausurakan toinen vaihe alkoi 19.3.2018. Muutokset liikennejärjestelyissä kestävät arviolta marraskuuhun 2018.

Keskustan muu kaavoitustilanne

27.3.2017 voimaan tullut asemakaavan muutos 689 Kirkkokatu 9 mahdollistaa uuden asuinrakentamisen Maaherranpuiston laidalla. Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 695 Vanha Paloasema tutkitaan vanhan paloaseman korttelin tulevaa käyttöä.

Keskusta-alueen asemakaavoitusta ohjaa v. 2008 hyväksytty Ydinkeskustan osayleiskaava 2020. Yleiskaavan mukaiset asemakaavojen muutokset mahdollistavat rakennuskannan uudistamisen ja täydentämisen.

Keskustan täydennyskaavoituksen edellytyksenä on riittävien autopaikkojen järjestäminen uudelle rakennuskannalle. Tätä varten ollaan laatimassa kattavaa selvitystä paikoituksen kehittämiseksi sekä keskusta-asioinnin että lisärakentamisen näkökulmasta.

Keskustavisiot

Ydinkeskustan yleiskaavan laadinnan jälkeen on myös visioitu keskustan rakentamista yleisellä tasolla. Muutosvirtaa-hankkeessa 2014 esitettiin yksi näkemys Heinolan mahdollisesta kehityksestä lähivuosina sekä kuvattiin muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat kehitystä.

Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeessa 2011 yhtenä osana oli keskustan toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen seurauksena perustettiin keskustan kehittämisyhdistys Heinolan Kaupunkisydän ry.

Kansallinen kaupunkipuisto, kaupunkikuvan kehittäminen ja liikennesuunnittelu 

Heinolassa ruutukaavakaupunki ja puistot muodostavat merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden Kansallisine kaupunkipuistoineen. Kaupunkisuunnittelussa on viime vuoden aikana panostettu rakentamisen visioinnin ja kaavoituksen ohella julkisen kaupunkitilan suunnitteluun.

Perusteellisen uudistuksen tulee kokemaan Heinolan tori. Tekninen lautakunta hyväksyi Heinolan torin ja keskustan katuverkon yleissuunnitelman kokouksessaan 12.4.2016. Yleissuunnitelman laadintaa edelsi Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen vastaaman tämän päivän näkemystä liikenneverkon palvelutarpeista.

Pimeän ajan kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä valaistusta. Tuoreessa Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: Elämykselliset puistot & keskusta, jossa painopiste on valaistuksen selkeydessä ja energiansäästössä.

Keskustan ranta-alueen ja puistojen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2014. Suunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteitä keskustan puisto- ja ranta-alueille viihtyisyyden lisäämiseksi.