Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Uudistuva keskusta

Keskustan pysäköinnin kehittämisselvitys on valmistunut

Toimivilla pysäköintiratkaisuilla tuetaan keskustan täydennysrakentamista ja kestävää liikkumista. Selvityksessä päivitettiin yleisten pysäköintipaikkojen ja kiinteistöjen ns. velvoiteautopaikkojen tiedot moderniksi ja jatkohyödynnettäväksi paikkatiedoksi. Yleisökyselyllä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä keskustan pysäköintiin ja liikenteeseen. Lisäksi tutkittiin mm. erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen, kuten robotti- ja yhteiskäyttöautojen, vaikutusta parkkipaikkatarpeeseen. 

Keskeisiä johtopäätöksiä kaavoitukselle ja liikennesuunnittelulle ovat mm.:

  • järkevästi määritetyt yleisten paikkojen aikarajoitteet tukevat ydinkeskustan liikkeiden asiakasvirtaa
  • asemakaavoituksella tulee edelleen tukea kiinteistöjen yhteisiä ja joustavia ratkaisuja velvoitepaikkojen toteuttamiseksi
  • kiinteistöjen autopaikkavaatimukselle suositellaan toistaiseksi kutakuinkin samaa tasoa kuin nyt. Autopaikkanormia voidaan väljentää vasta pitemmällä aikajänteellä, koska ainakin lähitulevaisuudessa auton omistaminen on Heinolan oloissa keskeistä myös keskustan asukkaille.
  • selvityksessä ilmeni konkreettisia kehittämistarpeita ja -ehdotuksia

Heinolan lukion ja nuorisotilojen suunnittelu on käynnissä "Notski"-voittajatyön pohjalta

Yhteistyössä käyttäjätahojen kanssa tehtävä yleissuunnitteluvaihe on valmistumassa. Rakennuksen pääsuunnittelijana toimii arkkitehtuurikilpailun voittanut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Suunnitelma perustuu lukion arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen "Notski". Kilpailun ratkaisu esiteltiin 30.8.2017. Rakennuspaikkana on puretun Seminaarin alakoulun tontti Lampikadulla.

Savontien (väli Kauppakatu-Lampikatu) ja Kirkkokadun (Savontie-Kymenkartanonkatu) katusuunnitelman toteutus jatkuu v. 2018 

Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2017 katujen alapuolisen kunnallistekniikan uusimisella. Teknisen lautakunnan 19.9.2017 hyväksymän katusuunnitelman toteutus jatkuu kesäkaudella 2018 pintarakenteiden, valaistuksen ja katukalusteiden osalta. Työn toteutuksesta tiedotetaan erikseen aikataulun tarkennuttua urakkatarjousten jälkeen. Lisätietoja antavat: rakennuspäällikkö Ari Matteinen, etunimi.sukunimi(at)heinola.fi, p. 0500 497 251 ja katumestari Jari Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)heinola.fi, p. 044 797 6884.

Torin ja sen lähikatujen suunnittelu etenee keväällä 2018

Savontieltä alkanut suunnittelu on talvikaudella 2017-18 jatkunut torille ja siihen liittyville Kauppakadun ja Torikadun osille sekä Koulukadulle (väli Savontie-Torikatu). Suunnittelua jatkaa Ramboll Oy. Suunnittelu pohjautuu v. 2016 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan torin ja siihen liittyvien lähikatujen uudistamisesta. Suunnitelmaluonnoksesta tullaan tiedottamaan tällä verkkosivustolla.

Torin asemakaavan muutos hyväksytty elokuussa 2017

Vireillä oleva asemakaavan muutos 690 Tori koskee toria ja siihen liittyviä katualueita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 21.8.2017. Pysäköintialue voi säilyä torin Savontien puoleisessa reunassa ja toimia tarvittaessa torin laajentumisalueena. Uusi toripalvelurakennus voidaan rakentaa nykyistä pienempänä Torikadun puoleiseen reunaan. Toripuistikon äärelle on mahdollista rakentaa esiintymislava sekä erilaisia katos- ja leikkialuerakenteita. Kaavamuutos ei ole vielä voimassa siitä jätetyn valituksen vuoksi.

Jyrängön siltojen korjausurakan ensimmäinen vaihe valmistunut

Heinolan keskustan siltojen eli Jyrängön siltojen korjausurakan ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2017. Silloilla on edelleen voimassa 60 tonnin painorajoitus raskaalle liikenteelle, ja Kaivokadun eteläpää on suljettu läpiajolta Kauppakadun ja siltojen välisellä osuudella. Siltojen korjausurakan toinen vaihe alkoi 19.3.2018. Muutokset liikennejärjestelyissä kestävät arviolta marraskuuhun 2018.

Keskustan muu kaavoitustilanne

27.3.2017 voimaan tullut asemakaavan muutos 689 Kirkkokatu 9 mahdollistaa uuden asuinrakentamisen Maaherranpuiston laidalla. Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 695 Vanha Paloasema tutkitaan vanhan paloaseman korttelin tulevaa käyttöä.

Keskusta-alueen asemakaavoitusta ohjaa v. 2008 hyväksytty Ydinkeskustan osayleiskaava 2020. Yleiskaavan mukaiset asemakaavojen muutokset mahdollistavat rakennuskannan uudistamisen ja täydentämisen.

Keskustan täydennyskaavoituksen edellytyksenä on riittävien autopaikkojen järjestäminen uudelle rakennuskannalle. Tätä varten ollaan laatimassa kattavaa selvitystä paikoituksen kehittämiseksi sekä keskusta-asioinnin että lisärakentamisen näkökulmasta.

Keskustavisiot

Ydinkeskustan yleiskaavan laadinnan jälkeen on myös visioitu keskustan rakentamista yleisellä tasolla. Muutosvirtaa-hankkeessa 2014 esitettiin yksi näkemys Heinolan mahdollisesta kehityksestä lähivuosina sekä kuvattiin muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat kehitystä.

Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeessa 2011 yhtenä osana oli keskustan toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen seurauksena perustettiin keskustan kehittämisyhdistys Heinolan Kaupunkisydän ry.

Kansallinen kaupunkipuisto, kaupunkikuvan kehittäminen ja liikennesuunnittelu 

Heinolassa ruutukaavakaupunki ja puistot muodostavat merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden Kansallisine kaupunkipuistoineen. Kaupunkisuunnittelussa on viime vuoden aikana panostettu rakentamisen visioinnin ja kaavoituksen ohella julkisen kaupunkitilan suunnitteluun.

Perusteellisen uudistuksen tulee kokemaan Heinolan tori. Tekninen lautakunta hyväksyi Heinolan torin ja keskustan katuverkon yleissuunnitelman kokouksessaan 12.4.2016. Yleissuunnitelman laadintaa edelsi Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen vastaaman tämän päivän näkemystä liikenneverkon palvelutarpeista.

Pimeän ajan kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä valaistusta. Tuoreessa Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: Elämykselliset puistot & keskusta, jossa painopiste on valaistuksen selkeydessä ja energiansäästössä.

Keskustan ranta-alueen ja puistojen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2014. Suunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteitä keskustan puisto- ja ranta-alueille viihtyisyyden lisäämiseksi.