Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
12.06.2019

Tiedote ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä

Heinolan lupa- ja valvontalautakunta on kokouksessaan 22.5.2019 päättänyt käynnistää ympäristönsuojelumääräysten päivityksen.

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2008 ja ne on edellisen kerran päivitetty 2012.

Ympäristönsuojelulainsäädäntöön on tullut edellisen päivityksen jälkeen muutoksia, joiden takia nykyiset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ovat osin ristiriidassa lainsäädännön kans­sa (mm. hajajätevesiasetus 157/2017, MARA-asetus 873/2017) ja osin päällekkäisiä alueen muiden määräysten kanssa.

Voimassa olevista määräyksistä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kirjallisesti 15.8.2019 mennessä osoitteeseen Heinolan kaupungin ympäristönsuojelu, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi.

Määräysluonnos asetetaan yleisesti näh­tä­vil­le syksyllä muistutuksen jättämistä varten. Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot eri viranomaistahoilta.

Määräysten muutos on suun­ni­tel­tu valmisteltavaksi samanaikaisesti Hartolan ja Sysmän kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten kanssa.

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, p. 0500 918 589.

 

Heinolassa 12.6.2019

Lupa- ja valvontalautakunta

Kategoria: