Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi / sosiaali- ja terveyslautakunta jakaa avustuksia järjestöille ja ikäihmisille liukuesteisiin.

Heinolan kaupungilla on Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahasto, jonka varoja käytetään lahjoittajien 13.1.1956 tekemän testamentin mukaisesti. Rahaston varoja käytetään Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuvien taloudellisen tuen tarpeessa olevien avustamiseen sekä opiskelijoiden tukemiseen ja koululaisten maa- ja metsätietouden kartuttamiseen.

Vuosiavustukset yhdistyksille 

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustusta rekisteröityjen voittoa tuottamattomille järjestöille Heinolassa tapahtuvan toiminnan tukemiseen.

Avustuksilla tuettava toiminta tulee olla tavoitteellista ja tukea kaupungin strategian toteutumista.

Yhdistysavustuksia myönnettäessä noudatetaan ensisijaisesti kaupunginhallituksen 29.10.2019 §219 päättämiä periaatteita kaupungin yhdistysavustusten jakamisessa.

Järjestöavustuksia haetaan verkossa määräaikaan mennessä. Määräajasta tiedotetaan verkkosivuston Ajankohtaiset-osiossa. 

Linkit

Hakemus: Heinolan kaupungin yhdistysten vuosiavustukset

Liitteenä:

Periaatteet Heinolan kaupungin yhdistysavustusten jakamisesta (kaupunginhallitus 29.10.2019 § 219)

sosiaali- ja terveystoimen avustussääntö (sosiaali- ja terveyslautakunta 22.2.2012 § 33)

Liukuesteet 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 2.2.2011 § 34 mukaisesti yli 70-vuotiailla asiakkailla on mahdollista hakea korvausta liukuesteiden/nastakenkien hankinnasta (10€/pr/vuosi).

Liukuestekorvauksen hakuaika on jatkuva.

Liitteenä: korvaushakemus

Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahasto

Opiskelijat 

Maa-, metsä-, sekä puutarhatalouden sekä niihin rinnastettavien alojen opiskelijat voivat saada tukea opiskelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Opiskeluun tukea voivat saada myös maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavat (MYEL:in piirissä olevat) uudelleen kouluttautumiseen, mikäli entisen ammatin jatkamiseen on inhimillinen este (sairastuminen, tapaturma tai vastaava syy) sekä oman elinkeinon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvään koulutukseen.

Opiskelija-avustuksia haetaan lomakkeella määräaikaan mennessä. Määräajasta tiedotetaan verkkosivuston Ajankohtaiset-osiossa.

Harkinnanvaraiset avustukset

1. Henkilökohtainen avustaminen

Harkinnanvaraista avustusta voi saada odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin joutunut maa- ja metsätalouselinkeinosta toimeentulonsa saava ja eläkkeellä oleva henkilö. Avustus on kertaluonteinen ja sen myöntämisestä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta oman harkintansa mukaan.

2. Muu avustaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta vähävaraisten haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella) asuvien henkilöiden vanhojen vakituisten asuntojen korjaus- tai lisärakentamiseen.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää myös Heinolan kyläyhdistyksille heidän järjestämänsä vanhusten virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.

3. Maa- ja metsätalouselinkeinot

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää tapauksessa, jossa maa- ja metsätalousyrittäjälle on kohdannut äkillinen yrittäjästä riippumaton vahinko tai onnettomuus, joka ei kuulu muiden yritysvakuutusten piiriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta maa- ja metsätalouselinkeinoihin liittyvään yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen (esim. investointi- ja rakennussuunnitelma).

Harkinnanvaraisen avustuksen hakuaika on jatkuva.

Liitteenä: harkinnanvarainen avustushakemus 

Liitteenä: Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston sääntö (kaupunginvaltuusto 20.1.2014)