Jälkihuoltoa tarjotaan sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, mikäli sijoitus on kestänyt vähintään puoli vuotta ja kohdistunut yksin lapseen. Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Jälkihuollon palvelut rakennetaan aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Riittävän toimeentulo ja asumisen järjestäminen ovat selviytymisen perusedellytyksiä. Ne onkin järjestettävä aina, kun nuoren kuntoutuminen sitä vaatii. Lisäksi jälkihuollon palveluja voivat olla:

  • koulunkäynnin ja opintojen aloittamisen sekä niistä suoriutumisen tukeminen
  • tuen tarjoaminen harrastuksiin, työllistymiseen ja työharjoitteluun
  • erilaisten loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen.

Jälkihuollossa keskeistä on nuoren tulevaisuuden toiveiden ja tarpeiden miettiminen yhdessä ja aikuisen säännöllinen tuki lastensuojelun sijoituksen jälkeen. Nuorelle annetaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymiseen ja itsenäisen elämän taitoihin, ja häntä autetaan ohjautumaan itsenäisesti yhteiskunnan palveluihin. Aikuinen auttaa nuorta löytämään omia voimavaroja ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Nuorelle tarjotaan mahdollisuuksia myös osallistua vertaisryhmiin.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä lapsen tai nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus, joka kirjataan jälkihuoltosuunnitelmaksi.

Etusivu