Lapsi pitelee palikkatornia

Ennen palvelujen käynnistämistä ja asiakkuuden aloittamista kanssasi arvioidaan perheesi tilanne ja palvelujen tarve. Keskustelut työtekijöiden kanssa ovat aina luottamuksellisia.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi

Perheellä on sosiaalihuoltolain mukainen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on arvioida perheen tilannetta yhdessä perheen kanssa. Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin alettua aloitetaan lapsen kohdalla sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus.

Palvelutarpeen arviointi voi alkaa, kun asiakas itse tai joku muu perheestä tai lapsesta huolissaan oleva ottaa yhteyttä tilanteen arvioimiseksi. Palvelutarpeen arviointi alkaa myös lastensuojeluilmoituksen tultua. Arvioinnin aikana selvitetään mahdollinen lastensuojelun tukitoimien tarve. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijä ja ohjaajat.

Palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään asiakkaan ja koko perheen elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Työskentelyn aikana perhettä tavataan, sekä lapsiperheiden sosiaalityössä, että perheen kotona. Arvioinnin tulee valmistua kolmen kuukauden aikana.

Arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden, kuten päiväkodin, koulun ja neuvolan kanssa.

Palvelutarpeen arviointi voi johtaa joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain alaiseen asiakkuuteen. Sosiaalihuoltolain alaisia palveluja ovat muun muassa tukihenkilötoiminta, tukiperhe, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö. Lastensuojelun asiakkaana on mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista. Palvelut ovat maksuttomia. Arvioinnin aikana voidaan myös todeta, ettei perhe tarvitse peruspalveluiden lisäksi muita palveluita ja asiakkuus päätetään.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arviointiin, jos olet huolissasi lapsen tai perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. lapsen käytökseen liittyvät haasteet, vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat.

Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa lapsen tai perheen tilanteesta huolissaan oleva. Viranomaisilla on lain mukainen velvollisuus ohjata henkilö sosiaalipalvelujen piiriin, mikäli sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. Viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he työssään saavat tietää lapsen kasvun ja kehityksen vaarantuvan.

Etusivu