Sosiaalihuollon asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ja arjen tuki kuten sosiaalinen kuntoutus ovat aina ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista pois nykyisestä kodista.  Asumispalvelu on suunnitelmallista, ja tavoitteena on kuntoutuminen ja mahdollisimman itsenäinen asuminen. Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.    

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi. Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään tuen tarpeen mukaisesti tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen (Sosiaalihuoltolaki 21§).

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen ja arjen hallinnan taitojen tukemista erilaisin ohjauksellisin keinoin. Tuen määrä vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhdestä käynnistä viikossa päivittäisiin käynteihin.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon lisäksi hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa asiakas tarvitsee palveluja osavuorokautisesti (henkilökunta saatavilla myös öiseen aikaan), tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito, kuntoutus ja ohjaus. Tämä voi olla toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevaa palvelua. Arjen toiminnassa tällä tarkoitetaan muun muassa ateria- ja vaatehuollossa sekä oman hygienian hoidossa ja kodin hoidossa ohjaamista ja avustamista. Palveluun sisällytetään yksilöllisen tarpeen mukaan asiakkaan saama siivous ja pyykkihuolto.

Palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta peritään asiakkaan maksukyvyn mukainen palvelumaksu. Asumispalvelua voit hakea erillisellä lomakkeella, joka löytyy tältä sivulta.

Heinolan kaupunki hankkii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta.

Etusivu