Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annetuista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisestä vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kokonaisuuden sisältö määritellään omaishoidon tuen suunnitelmassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että sinä tai läheisesi tarvitsette hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta voit selviytyä kotona.
Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä.
Perusedellytys omaishoidon tuen myöntämiselle on, että tuella korvataan säännöllistä kotihoitoa ja/tai asumispalveluyksikössä tuotettua ympärivuorokautista hoitoa.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja sen myöntämisestä vastaa kunta.
Hoitajalla ei ole subjektiivista oikeutta tukeen, vaan tuen tasosta ja määräytymisperusteista päättää kunta. Kunta voi siten valita tietoisesti erilaisia kunnan kannalta tarkoituksenmukaisia painotuksia omaishoidon tuen myöntämisessä.

Omaishoidosta vastaa Heinolan kaupungin Asiakasohjauspalvelut. Alle 65-vuotiaan hoidettavan osalta asiasta vastaa vammaispalvelut ja 65 vuotta täyttäneiden hoidettavien omaishoidosta vastaa Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystupa.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on omaishoidon myöntämisperusteiden täyttyminen.

Toimi näin

Hae omaishoidon tukea joko kirjallisella omaishoidon tuen hakemuslomakkeella tai sähköisellä hakemuksella. Alle 65-vuotiaiden hoidettavien hakemus käsitellään Heinolan kaupungin vammaispalveluissa ja 65 vuotta täyttäneiden hoidettavien osalta Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystuvalla.

Kun hakemus on vastaanotettu, hoidettavan ja hoitajan kanssa toteutetaan palvelutarpeen arviointikäynti. Viranhaltija tekee selvityskäynnin jälkeen palvelupäätöksen. Mikäli omaishoidon myöntämisperusteet täyttyvät laadimme yhdessä omaishoidon tuen suunnitelman ja omaishoitajan kanssa omaishoidonsopimuksen.

Ikäihmisten omaishoitajien tukihenkilö

Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystuvalla työskentelee omaishoidon tukihenkilö, joka toimii ikäihmisten omaishoitajien tukihenkilönä. Tukihenkilö antaa ikäihmisten omaishoitoperheissä yksilöllistä ohjausta, neuvontaa ja perehdytystä. Tukihenkilö sopii omaishoitajan kanssa kotikäynneistä ja avun tarpeesta.

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset

Heinolan kaupunki tarjoaa omaishoitosopimuksen tehneille omaishoitajille mahdollisuuden vapaaehtoiseen ja maksuttomaan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Terveystarkastus suositellaan tehtäväksi, mikäli et ole asioinut terveyskeskuksessa terveydentilaasi liittyen viimeisen kahden vuoden sisällä.

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä omaishoitajan jaksaminen. Tarkastus sisältää laboratoriotutkimuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksuttomaan omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukseen ovat oikeutettuja Heinolan kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat. Tarkastukset ovat omaishoitajalle vapaaehtoisia. Terveystarkastus suositellaan tehtäväksi, mikäli et ole asioinut terveyskeskuksessa terveydentilaasi liittyen viimeisen kahden vuoden sisällä.

Toimi näin

Terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja, jolle varataan aika puhelimitse. Varmimmin hoitajan tavoittaa puhelinajalla ma-pe klo 8:30-9:00. Puhelinajan ulkopuolella terveydenhoitaja vastaa mahdollisuuksien mukaan.

Etusivu