Vihko, jossa on iloisia ja surullisia hymiöitä.

Mikäli et ole tyytyväinen sosiaali- tai terveydenhuollossa saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Asia voi korjaantua keskustelun avulla. Toiminnasta vastaavalla taholla on velvollisuus korjata mahdolliset epäkohdat. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on potilaslain mukainen oikeus tehdä myös kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle. Otsikoi vapaamuotoinen asiakirja muistutukseksi. Muistutuksen tekemisessä ei ole määräaikaa. Voit tehdä muistutuksen myös läheisesi puolesta, jos hän ei kykene tekemään muistutusta itse. Potilasasiamies tai sosiaaliasiamies voi auttaa sinua muistutuksen tekoon liittyvissä asioissa.

Muistutuksen käsittelee ja selvittää johtava ylilääkäri tai sosiaalipalvelujohtaja asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa.
Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen voi tehdä sivun reunasta löytyvillä muistutus-lomakkeilla.

Kantelu

Jos olet muistutusvastauksen saatuasi edelleen tyytymätön, voit tehdä asiasta kantelun aluehallintovirastoon (AVI). Jos et ole tehnyt muistutusta ennen kantelua, AVI voi siirtää tekemäsi kantelun asiaasi koskevaan toimintayksikköön, joka käsittelee sen muistutuksena. Lisätietoa kantelun tekemisestä löytyy aluehallintoviraston sivuilta.

Kantelut tehdään ensisijaisesti aluehallintovirastolle, mutta tietyissä erikseen säädetyissä terveydenhuoltoa koskevissa asioissa kantelun käsittelee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Tällaisia asioita ovat hoitovirheestä seuranneet vakavat potilasvahingot ja kuolemantapaukset sekä sellaiset asiat, joissa aluehallintovirasto on esteellinen. Lisätietoa kantelun tekemisestä saat Valviran sivuilta.

Potilasvahinkoilmoitus

Jos epäilet, että terveyden- tai sairaanhoidossa on sattunut virhe tai hoitoa ei ole toteutettu asianmukaisesti voit aina tehdä ilmoituksen potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukselle (PVK). PVK käsittelee ja ratkaisee keskitetysti kaikki Suomessa annetut terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. Potilasvakuutuksesta ei korvata kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita seurauksia, vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka täyttävät potilasvahinkolain mukaiset edellytykset. Lisätietoa potilasvahinkoilmoituksen tekemisestä ja korvausten edellytyksistä löydät Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Muut muutoksenhakumahdollisuudet

Jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, tai jos epäilet että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti on sinulla mahdollisuus tehdä kantelu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisätietoa kantelun tekemisestä löydät oikeusasiamiehen sivuilta.

Voit kannella valtioneuvoston oikeuskanslerille, jos katsot viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitaneen menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Lisätietoa kantelun tekemisestä löydät oikeuskanslerin sivuilta.

Etusivu