Tiimalasi

Tilanne seurantajaksolla 1.1.-30.4.2022, julkaisupäivä 15.5.2022

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Heinolassa tiedot julkaistaan kaupungin verkkosivuilla neljän kuukauden välein. Odotusajat viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

 • Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteuttamiseen on ollut keskimäärin 1-7 arkipäivää.
 • Kiireellinen kotihoito on aloitettu tarvittaessa samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä, kun yhteydenotto on vastaanotettu.
 • Myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 1-5 arkipäivää.
 • Myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut 1-3 arkipäivää. Turvalaitteiden toimitus ja asennus kestävät kuitenkin keskimäärin noin 13 vuorokautta turvapalvelupäätöksestä ja -tilauksesta, ja sen jälkeen turvalaite vasta on asiakkaan käytössä.

Omaishoidon tuki

 • Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 2-7 viikkoa.
 • Myönnetyt omaishoidon palvelut tulevat voimaan hakemiskuukauden saapumiskuukaudesta alkaen.

Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttyvät.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

 • Toteutuu kaikissa tapauksissa.
Odotusajat tammi-huhtikuu 2022
Odotusaika alle 1 kuukauttaOdotusaika 1-3 kuukauttaOdotusaika 3-6 kuukauttaOdotusaika yli 6 kuukautta
Palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen1 asiakas1 asiakas

Päätös iäkkään sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on päätettävä iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä niin, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Palveluja voi hakea kirjallisesti tai suullisesti.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

 • Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin toteutuvat lain edellyttämällä tavalla.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi (mukaan lukien lastensuojelutarpeen arviointi)

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu vastaava yhteydenotto lastensuojeluun, lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on lastensuojelulain mukaan arvioitava välittömästi. Palvelutarpeen arvioinnin tekemisen tarve on ratkaistava viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään tarvittaessa lastensuojelun tarve. Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä selvittämällä lapsen tilanteen, arvioimalla lapsen kasvuolosuhteita, hoitoa ja kasvatusta.

Aloitettiinko käsittely 7 arkipäivän kuluessa?

 • Kyllä: 94,4 % (lukumäärä 388)
 • Ei: 5,6 % (lukumäärä 23), syyt: Organisaatiosta johtuvat syyt.  Käsittely on aloitettu 18:ssa tapauksessa 8-14 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta ja 5:ssä tapauksessa käsittelyn aloittaminen on kestänyt yli 14 vuorokautta asian vireille tulosta.

Valmistuiko palvelutarpeen arviointi 3 kuukauden kuluessa?

 • Kyllä: 92,6 % (lukumäärä 75)
 • Ei: 7,4 % (lukumäärä 6), syy: Organisaatiosta johtuvat syyt. Myöhästyneet palvelutarpeen arvioinnit ovat valmistuneet 3-4 kuukauden kuluessa.

Toimeentulotuki

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, joten kaupunki ei voi sitä myöntää. Perustoimeentulotukea koskevaa neuvontaa ja ohjausta saa Kelasta.

Kaupunki vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä vasta, kun Kela on antanut päätöksen perustoimeentulotuesta. Joissakin erityistapauksissa ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä ilman, että perustoimeentulotuen päätös on tehty ajanjaksolle, johon ehkäisevää toimeentulotukea haetaan.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on kiireellisessä tapauksessa tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistän seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

 • Tällä seurantajaksolla kolmen (3) toimeentulotukipäätöksen teko on viivästynyt organisaatiosta johtuvista syistä yli lain edellyttämien määräaikojen.

Toimeentulotukiasiakkaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Henkilökohtainen keskustelu voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla, esimerkiksi asioimalla neuvonnassa tai puhelimitse.

 • Aika henkilökohtaiseen keskusteluun järjestyy lain edellyttämässä määräajassa.

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys

Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.

 • Palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen aloitetaan lakisääteisessä määräajassa.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

 • Päätökset palveluista ja tukitoimista tehdään lakisääteisessä määräajassa.

Etusivu