Tiimalasi

Päivitetty: 15.9.2022

Tilanne seurantajaksolla 1.5.-31.8.2022, julkaisupäivä 15.9.2022

Ikääntyneiden asiakasohjaus

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Työikäisten palvelut ja toimeentulotuki

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, joten kaupunki ei voi sitä myöntää. Perustoimeentulotukea koskevaa neuvontaa ja ohjausta saa Kelasta.

Kaupunki vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä vasta, kun Kela on antanut päätöksen perustoimeentulotuesta. Joissakin erityistapauksissa ehkäisevän toimeentulotuen päätös voidaan tehdä ilman, että perustoimeentulotuen päätös on tehty ajanjaksolle, johon ehkäisevää toimeentulotukea haetaan.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on kiireellisessä tapauksessa tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Toimeentulotukiasiakkaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Henkilökohtainen keskustelu voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla, esimerkiksi asioimalla neuvonnassa tai puhelimitse.

Vammaispalveluiden asiakasohjaus

Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu / palvelutarpeen arviointi (ml. lastesuojelun tarpeen arviointi)

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu vastaava yhteydenotto lastensuojeluun, lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on lastensuojelulain mukaan arvioitava välittömästi. Palvelutarpeen arvioinnin tekemisen tarve on ratkaistava viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään tarvittaessa lastensuojelun tarve. Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä selvittämällä lapsen tilanteen, arvioimalla lapsen kasvuolosuhteita, hoitoa ja kasvatusta.

Etusivu