Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Sinulla on mahdollisuus saada Heinolan kaupungin sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Myös lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaa ja ohjausta on mahdollisuus saada. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 13 §:ssä tarkoitetun terveysneuvonnan järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa.

Sinulle myönnetään sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Arviointi perustuu sinun omaan näkemykseesi sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Sinun on mahdollista saada sosiaalipalveluja Heinolan kaupungilta, vaikka oleskelisit kaupungissa tilapäisesti. Esimerkkitilanteita ovat muun muassa oleskelu Heinolan kaupungissa pidempiaikaisesti työn, opiskelun tai vastaavan syyn vuoksi.

Palvelutarpeen arvioinnin ja päätösten määräajat

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta.

  • Ikäihmisten palvelujen tarpeen arviointi: Viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta (75 vuotta täyttäneet ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajat).
  • Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvittäminen: Viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelusuunnitelma on laadittava viivytyksettä ja palveluja koskevat päätökset on tehtävä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa niitä koskevan hakemuksen tekemisestä.
  • Lastensuojelun tarpeen arviointi ja selvityksen tekeminen: Välittömästi arvioitava lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Muissa tilanteissa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa päätettävä onko tarpeen tehdä selvitys lapsen lastensuojelun tarpeesta. Selvitys on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta.
  • Toimeentulotukipäätöksen tekeminen ja toimeentulotukiasiakkaan keskustelu: Toimeentulotukipäätös tehtävä viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Henkilökohtaisesti keskustelemaan on päästävä viimeistään seitsemäntenä (7) arkipäivänä siitä, kun keskustelua on pyydetty.

Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa, kun hakemus on laitettu vireille tai kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä on tehtävissään saanut tietää asiakkuuden tarpeesta. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon palvelun järjestämiselle ei ole perustetta.

Sinulla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Voit hakea päätökseen muutosta, kun olet saanut kirjallisen päätöksen.

Etusivu