Punertava Heinola

Potilasturvallisuutta seurataan jatkuvasti. Potilasturvallisuutta voidaan parantaa luottamukseen, avoimuuteen ja kaikkien hoitoon osallistuvien aktiivisuuteen perustuvan raportointimenettelyn avulla.

Potilasturvallisuuteen liittyy myös, että potilaat ja omaiset uskaltavat ilmaista huolensa ja kysymyksensä sekä puuttua toiminnassa tai ympäristössä havaitsemiinsa turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin.

Turvallista hoitoa on, ettei virheitä peitellä, vaan ne tuodaan avoimesti esiin ja hyödynnetään oppimisessa yksilöitä syyllistämättä.

Onnistunut virheiden hallinta tarkoittaa sitä, että virheen sattuessa, se havaitaan ajoissa ja sen vaikutukset voidaan hallita.

HaiPro

Heinolassa potilasturvallisuutta uhkaavista tilanteista kerätään tietoa HaiPro-järjestelmän avulla. Tietoa kerätään läheltä piti- ja vaaratapahtumista potilaille/asiakkaille sekä tallennetaan tätä tietoa.

Tiedon kerääminen mahdollistaa tiedon jatkokäsittelyn ja tapahtumien analysoinnin. Samalla voidaan oppia tapahtumista sekä kehittää toimintaa turvallisemmaksi potilaille.

HaiPro on rankaisematon järjestelmä. Tarkoituksena on oppia tapahtumista selvittämällä niiden syitä ja syntymekanismeja. Samalla yritetään löytää parhaiten tehoavat ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet potilasturvallisuuden parantamiseksi. Täytä HaiPro-ilmoitus oheisen linkin kautta, jos koet, että hoidossasi/omaisesi hoidossa on tapahtunut läheltä piti- tai vaaratilanne.

Etusivu