Potilas- ja asiakastietojen kopiopyynnöt

Voit käydä katsomassa omia terveystietojasi ensisijaisesti sähköisesti Omakanta-palvelussa. Voit myös pyytää terveystietojasi sinua hoitavalta hoitohenkilökunnalta tai Heinolan terveyskeskuksen potilastoimistosta. Sosiaalihuollon asiakastietoja voit pyytää omalta sosiaalipalvelujen työntekijältäsi.

Potilas- ja asiakastietojen tarkastus

Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä potilastietojärjestelmä Lifecare sekä sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica, jonne tallennetaan potilasta ja asiakasta koskevat tiedot.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu esimerkiksi Heinolan potilastietojärjestelmään ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään. Tiedot voit tarkastaa myös oheisilla lomakkeilla Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake Sosiaalipalvelut tai Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake Terveyspalvelut. Sosiaalihuollon asiakastietoja pyydetään omalla lomakkeella ja potilastietoja omalla. Pyyntö käsitellään 1 – 3 kk kuluessa pyynnön esittämisestä. Pyyntö on henkilökohtainen eikä sitä voi tehdä toisen puolesta. Poikkeuksena on huollettavan lapsen tietojen pyytäminen. Noin yli 12-vuotiaan lapsen tietoja pyydettäessä huomioidaan myös lapsen oikeus kieltää omien tietojen luovutus.

Voit pyytää tietojasi myös julkisuuslain (21.5.1999/621) perusteella. Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta tiedosta viranomaisen asiakirjassa. Tällöin pyytäjän on perusteltava mihin tarkoitukseen hän tietoa pyytää. Pyyntö käsitellään 2 vk – 1 kk kuluessa pyynnön esittämisestä. Julkisuuslain mukaisen pyynnön Heinolan sosiaali- ja terveystoimelle voit esittää myös oheisella lomakkeella Asianosaisen tietopyyntölomake.

Tietojen oikaisu, poisto tai täydennys

Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus pyytää sinusta tallennettujen tietojen oikaisua, poistoa tai täydennystä. Tämä koskee myös potilasrekisteriin tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja. Omien tietojen oikaisua, poistoa tai täydennystä voit pyytää myös oheisella lomakkeella Rekisteritietojen oikaisupyyntölomake. Pyyntö on perusteltava ja pyynnön toteutus arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Lokitietojen tarkastus

Potilastietojärjestelmä sekä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä tallentavat käyttölokitietoja, josta käy ilmi kuka tietojasi on käsitellyt. Lisäksi potilas- ja asiakastietojen luovuttamisesta ylläpidetään luovutuslokitietoja, joista käy ilmi, kenelle potilas- tai asiakastietojasi on luovutettu.

Asiakastietolain mukaan voit halutessasi pyytää omia potilas- tai asiakastietojesi käsittelyä ja luovutusta koskevat lokitiedot. Pyynnön voit esittää Heinolan sosiaali- ja terveystoimelle myös oheisella lomakkeella Lokitietojen tarkastuspyyntölomake. Lokitiedot voit pääsääntöisesti tarkastaa kahden edellisen vuoden ajalta.

Asianosaisen tiedonsaanti

Asianosaisella on julkisuuslain mukaan oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin, kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Asianosaisen tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvia asiakirjoja tai tietoja voit pyytää sivun oikeasta reunastakin löytyvällä lomakkeella Asianosaisen tietopyyntölomake. Huomaathan, että pyyntö on perusteltava tarkasti.

Kuolleen henkilön potilastietojen pyytäminen

Elinaikaista hoitoa koskevat tiedot

Potilaslain mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja saa antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan laissa tarkoitettuna tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämisenä voidaan pitää esimerkiksi vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden, hänen eläessään sairastamansa perinnöllisen sairauden ilmenemismahdollisuuden tai hänen kuolemaansa edeltäneeseen hoitoon mahdollisesti liittyvän hoitovirheen selvittämistä.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevaa tietoa voit pyytää sivun oikeasta reunasta löytyvällä lomakkeella Vainajan tietopyyntölomake.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan vainajan läheinen on esimerkiksi avopuoliso tai henkilö, jonka vainaja on nimennyt läheisekseen. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista (esimerkiksi kuolintodistus, ruumiinavauspöytäkirja tai ruumiinavauslausunto). Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyvien tietojen antamisesta vastaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri. Tässä tilanteessa kannattaa yleensä olla yhteydessä suoraan hoitaneeseen lääkäriin.

Oikeuslääketieteellisestä kuoleman syyn selvittämisestä vastaa poliisi, eivätkä siinä syntyneet asiakirjat ole potilasasiakirjoja. Niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä kuolemansyyn selvityksestä vastaava poliisiviranomainen.

Etusivu