Rahat

Päivitetty: 27.4.2022

Terveyskeskus perii potilailta ja asiakkailta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (3.8.1992/734) ja asetuksen (9.10.1992/912) mukaiset maksut. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa perittävät maksut.

Yleisimpiä terveydenhuollon asiakasmaksuja

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti

 • Asiakkaalta peritään 41,80 euron vuosimaksu, joka kattaa kalenterivuoden käynnit ja käynnin korvaavat puhelut perusterveydenhuollon lääkärillä.
 • Ellei asiakas maksa vuosimaksua, peritään jokaiselta lääkärin käynniltä ja käynnin korvaavasta puhelusta 20,90 euroa.
 • Käynti- tai vuosimaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta eikä terveydenhuoltokäynneistä (terveystarkastukset, ehkäisyneuvolakäynnit, tartuntatautilain mukaiset käynnit, psykiatrin tai päihdelääkärin vastaanottokäynti, oikeuslääketieteelliset selvitykset).

Sairaanhoitajan vastaanottokäynti tai etävastaanotto

 • Asiakkaalta ei 1.7.2021 alkaen peritä maksua sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä tai etävastaanotosta.
 • Huom! Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä hoitajan vastaanottokäynnistä tai etävastaanotosta peritään 1.7.2021 alkaen sakkomaksu, jonka suuruus on 1.1.2022 alkaen 51,50 euroa.

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

 • Asiakkaalta peritään käynnistä perusmaksu ja sen lisäksi toimenpidemaksut erillisen hinnaston mukaisesti.
 • Perusmaksut: suuhygienisti 10,30 euroa, hammaslääkäri 13,30 euroa, erikoishammaslääkäri 19,50 euroa.
 • Perus- ja toimenpidemaksuja ei peritä, jos asiakas on alle 18-vuotias.
 • Maksukattoa kerryttävät suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja esim. proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta).
 • Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista perittävä maksu

 • Sakkomaksu 51,50 euroa peritään terveyskeskuslääkärin, psykiatrin ja päihdelääkärin, hoitajan, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä päiväkirurgian vastaanoton käyttämättä tai peruuttamatta jättämisestä.
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta ja jos peruuttamattomuuteen on hyväksyttävä syy.

Terveyskeskuslääkärin lääkärintodistusmaksu

 • 51,50 euroa
 • Perusterveydenhuollosta tehty sairauteen tai kuntoutukseen liittyvä lausunto on maksuton.

Lääkärintodistus ajokorttia varten

 • 61,80 euroa

Yleisimpiä sosiaalihuollon asiakasmaksuja

Kotihoidon tilapäinen kotikäynti

 • 12,20 euroa alkavalta tunnilta (maksu enintään kolme kertaa vuorokaudessa)

Kuntouttava arviointijakso kotona

 • 12,20 euroa vuorokaudessa

Palveluasuminen, lyhytaikaishoito

 • 41,90 euroa vuorokaudessa (ei sisällä lääkitystä, ei kerrytä maksukattoa)

Vammaisten ja kehitysvammaisten jatkuva ja tilapäinen perhehoito 16 vuotta täyttäneille

 • 22,80 euroa vuorokaudessa

Päihdehuollon laitoskatkaisuhoidon hoitopäivämaksu

 • Maksu on 49,60 euroa / hoitopäivä lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoidosta ja ylläpidosta.
 • Maksu peritään tulo-, läsnäolo- ja lähtöpäiviltä. Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään ylläpitomaksu.
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuodessa yli seitsemän (7) päivää (julkisen sektorin terveydenhuollossa tai julkisen sektorin myöntämällä maksusitoumuksella yksityisellä sektorilla). Maksua ei peritä kuin kerran kalenterivuorokaudessa. Maksua ei peritä lähtöpäivältä asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen laitokseen.
 • Maksu kerryttää maksukattoa.

Asiakasmaksun alentaminen ja maksuvapautus

Voimassa olevan asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 1.7.2021 voimaan tulevan asiakasmaksulain muutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Tämän vuoksi uudessa asiakasmaksulaissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden.

Terveydenhuollon maksujen osalta lisätietoja voit kysyä laskulla olevasta puhelinnumerosta. Sosiaalihuollon maksujen alentamista tai perimättä jättämistä voit hakea erillisellä lomakkeella, joka löytyy tältä sivulta Lomakkeet-otsikon alta.

Etusivu