Opiskelija

Tutkimuslupa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen terveyden- ja sosiaalihuollon opinnäytetöihin ja kehittämishankkeisiin

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tehtävät yliopistojen perustutkinto-opiskelijoiden sekä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden opinnäytetyöt tulee ensisijaisesti kohdentaa sosiaali- ja terveystoimen toimintaan tai prosesseihin (niin kutsuttu järjestelmätutkimus). Opinnäytetyö voi kohdentua myös henkilöstöön, jolloin tietojen keruu on suositeltavaa toteuttaa ilman henkilötietoja.

Toimintayksikköä koskevan tutkimusluvan myöntää asianomainen palvelupäällikkö ja palvelualuetta koskevan tutkimusluvan myöntää asianomainen palvelualuejohtaja. Sekä sosiaali- että terveyspalveluja koskeviin opinnäytetöihin tutkimusluvan myöntää sosiaali- ja terveysjohtaja.

Rekisteritutkimuslupa salassa pidettäviin potilas- ja asiakasrekisteritietoihin voidaan viranomaisluvalla myöntää vain tieteelliseen tutkimustarkoitukseen, tilastointiin tai viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyöhön (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 7 luku 28 §) kun aineiston käsittelyssä noudatetaan tietosuojaa. Myös muulta potilaisiin tai asiakkaisiin kohdistuvalta tutkimukselta edellytetään Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa tieteellisten kriteerien täyttymistä. Tästä syystä tutkimuslupia sosiaali- ja terveystoimen potilaisiin tai asiakkaisiin kohdistuviin opinnäytetöihin voidaan myöntää vain perustelluissa poikkeustapauksissa.

Henkilökuntaan kohdistuvalta, henkilötiedoilla tehtävältä tutkimukselta (kerätään tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa), edellytetään tutkittavan tietoon perustuvaa suostumusta sekä rekisteriselostetta. Tutkijan tulee perehtyä EU:n tietosuoja-asetukseen sekä tietosuojalain (1050/2018) asettamiin vaatimuksiin. Katso myös tietosuojavaltuutetun toimiston ohje tieteellisestä tutkimuksesta.

Etusivu