Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Savontie ja uudistuva keskusta

Heinolan torin ja keskustan uusi ilme

Savontien (välillä Kauppakatu-Lampikatu) ja Kirkkokadun (Savontie-Kymenkartanonkatu) pintakerrokset, päällysteet, valaistus ja kadunkalusteet uusittiin vuonna 2019.

Torin ja sen lähikatujen suunnitelmaluonnokset (2018) 

Savontieltä alkaneen toteutussuunnittelun lisäksi on myös ydinkeskustan toisen toteutusvaiheen suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet kesällä 2018. Suunnittelualue käsittää torin ja siihen liittyvät Kauppakadun ja Torikadun osat sekä Koulukadulla välin Savontie-Torikatu.

Suunnitelmat perustuvat v. 2016 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan torin ja siihen liittyvien lähikatujen uudistamisesta. Havainnekuvia ja keskeisimpiä suunnitelmapiirroksia on kerätty sivupalkin yläosasta avautuvalle alasivulle. 

Heinolan lukion rakentaminen alkamassa

Heinolan lukion ja nuorisopalvelujen rakennuksen työmaa avautui syyskuussa 2019. Suunnitelma perustuu v. 2017 käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen "Notski". Rakennuksen pääsuunnittelijana on toiminut kilpailun voittanut Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Rakennuspaikkana on puretun Seminaarin alakoulun tontti Lampikadulla.

Keskustan ajankohtaiset kaavahankkeet

  • Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 695 Vanha Paloasema tutkitaan vanhan paloaseman korttelin tulevaa käyttöä. Tavoitteena on mahdollistaa keskustaa täydentävää asuin- ja palvelurakentamista.
  • Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 684 Heinolan lukio päivitetään entisen seminaarin koulun korttelin asemakaava vastamaan lukiohanketta sekä ratkaistaan seurakunnan omistaman nk. Festenin talon tontin suunnittelutilanne.
  • Maaliskuussa 2017 voimaan tullut asemakaavan muutos 689 Kirkkokatu 9 mahdollistaa uuden asuinrakentamisen Maaherranpuiston laidalla.
  • Asemakaavan muutos 690 Tori on tullut voimaan kesäkuussa 2018. Kaavamuutos mahdollistaa torialueen kehittämisen ydinkeskustan yleissuunnitelman mukaisesti. Pysäköintialue säilyy torin Savontien puoleisessa reunassa toimien tarvittaessa torin laajentumisalueena. Uusi toripalvelurakennus voidaan tarvittaessa rakentaa entistä pienempänä Torikadun puoleiseen reunaan. Toripuistikon äärelle on mahdollista rakentaa esiintymislava sekä erilaisia katos- ja leikkialuerakenteita.

Keskustan asemakaavoitusta ohjaa v. 2008 hyväksytty Ydinkeskustan osayleiskaava 2020. Keskustan täydennyskaavoituksen edellytyksenä on riittävien autopaikkojen järjestäminen uudelle rakennuskannalle. Tätä varten on laadittu selvitys paikoituksen ratkaisuista sekä keskusta-asioinnin että lisärakentamisen näkökulmasta.

Keskustan pysäköinnin kehittämisselvitys (2018)

Toimivilla pysäköintiratkaisuilla tuetaan keskustan täydennysrakentamista ja kestävää liikkumista. Selvityksessä päivitettiin yleisten pysäköintipaikkojen ja kiinteistöjen ns. velvoiteautopaikkojen tiedot moderniksi ja jatkohyödynnettäväksi paikkatiedoksi. Yleisökyselyllä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä keskustan pysäköintiin ja liikenteeseen. Lisäksi tutkittiin mm. erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen, kuten robotti- ja yhteiskäyttöautojen, vaikutusta parkkipaikkatarpeeseen. 

Keskeisiä johtopäätöksiä kaavoitukselle ja liikennesuunnittelulle ovat mm.:

  • järkevästi määritetyt yleisten paikkojen aikarajoitteet tukevat ydinkeskustan liikkeiden asiakasvirtaa
  • asemakaavoituksella tulee edelleen tukea kiinteistöjen yhteisiä ja joustavia ratkaisuja velvoitepaikkojen toteuttamiseksi
  • kiinteistöjen autopaikkavaatimukselle suositellaan toistaiseksi kutakuinkin samaa tasoa kuin nyt. Autopaikkanormia voidaan väljentää vasta pitemmällä aikajänteellä, koska ainakin lähitulevaisuudessa auton omistaminen on Heinolan oloissa keskeistä myös keskustan asukkaille.
  • selvityksessä ilmeni konkreettisia kehittämistarpeita ja -ehdotuksia

Keskustavisiot

Ydinkeskustan yleiskaavan laadinnan jälkeen on myös visioitu keskustan rakentamista yleisellä tasolla. Muutosvirtaa-hankkeessa 2014 esitettiin yksi näkemys Heinolan mahdollisesta kehityksestä lähivuosina sekä kuvattiin muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat kehitystä.

Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeessa 2011 yhtenä osana oli keskustan toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen seurauksena perustettiin keskustan kehittämisyhdistys Heinolan Kaupunkisydän ry.

Kansallinen kaupunkipuisto, kaupunkikuvan kehittäminen ja liikennesuunnittelu 

Heinolassa ruutukaavakaupunki ja puistot muodostavat merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden Kansallisine kaupunkipuistoineen. Kaupunkisuunnittelussa on viime vuoden aikana panostettu rakentamisen visioinnin ja kaavoituksen ohella julkisen kaupunkitilan suunnitteluun.

Perusteellisen uudistuksen tulee kokemaan Heinolan tori. Tekninen lautakunta hyväksyi Heinolan torin ja keskustan katuverkon yleissuunnitelman kokouksessaan 12.4.2016. Yleissuunnitelman laadintaa edelsi Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen vastaaman tämän päivän näkemystä liikenneverkon palvelutarpeista.

Pimeän ajan kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä valaistusta. Tuoreessa Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: Elämykselliset puistot & keskusta, jossa painopiste on valaistuksen selkeydessä ja energiansäästössä.

Keskustan ranta-alueen ja puistojen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2014. Suunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteitä keskustan puisto- ja ranta-alueille viihtyisyyden lisäämiseksi.