Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Keskustan katutyöt vuonna 2020

Keskustan katutyöt alkavat maanantaina 27.4., Kauppakadun ja Torikadun risteys sulkeutuu

Kesäkaudella 2020 ydinkeskustan uudistamisen kohteita ovat Kauppakatu toripuistikon kohdalla sekä Torikatu Kauppakadulta ylöspäin Lampikadun risteykseen saakka. Katuremontin aiemmin suunniteltua työjärjestystä vaihdettiin koronavirustilanteen takia.

Työt aloitetaan Kauppakadun ja Torikadun risteyksestä, joka suljetaan liikenteeltä maanantaista 27.4. alkaen. Kauppakatu suljetaan ajolta ja pysäköinniltä koko toripuistikon kohdalta, mutta liikkeiden edustan jalkakäytävä pysyy käytössä koko työn ajan. Kaikille tonteille pääsee ajamaan. Risteyksessä uusitaan rakennekerroksia ja syvällä sijaitsevia teknisiä verkostoja, joten työ kestää useita viikkoja. Risteystyön jälkeen työmaa etenee Torikatua ylöspäin.

Virran eteläpuolelta ja Tommolan suunnasta Savontielle ja toriparkkiin tultaessa on ajoreittinä joko Kaivokatu-Koulukatu tai isompina pääkatuina Siltakatu-Lampikatu.

Liikenteenohjaussuunnitelma viikoille 18-19 (pdf)

 
Mitä katutöissä tehdään?

Työssä jatketaan ajan myötä välttämätöntä vesihuolto- ja viemäriverkostojen ja muun yhdyskuntatekniikan uusimista. Torikadulla uusitaan viemärilinja Kauppakadun ja Kirkkokadun välisellä osuudella. Samalla kehitetään keskustan ilmettä ja asiointikokemusta.

Ajokaistojen ja jalkakäytävien pintarakenteet, päällysteet ja katuvalaistus uusitaan jatkaen samaa perusilmettä kuin Savontien vuoden 2019 uudistuksessa. Torin kohdalla ahtaaksi koettua Torikatua parannetaan muuttaen hieman ajokaistojen ja pysäköintirivien linjauksia. Kadunvarsipysäköinti säilyy sekä korttelin että torin puolella, ja uusittava torin puolen pysäköintipaikkarivi mahdollistaa haluttaessa taksiaseman siirtymisen takaisin torin äärelle. Kadulle tarvittavan lisätilan vuoksi Torikadun reunan puurivi on korvattava uudella.

Kauppakadulla kadunvarsipysäköintiä helpotetaan toripuistikon reunassa poistamalla nykyisessä paikkarivissä olevat ”nypykät”. Toripuistikossa säilyy kaksi puuriviä, ja puistikon alueen muu kohentaminen tapahtuu myöhemmin torin uudistamisen yhteydessä.

Tehtävät järjestelyt on esitetty tekninen lautakunnan hyväksymässä katusuunnitelmassa.

Urakoitsijana on Autio Oy Infrapalvelut, joka toteutti myös Savontien uudistuksen vuonna 2019. Kaupunki hoitaa hankkeen yleistiedotusta ja urakoitsija tiedottaa työalueeseen liittyvien kiinteistöjen toimijoita ajankohtaisista työvaiheista.

Lisätiedot:

Paavo Karjalainen           
Työmaapäällikkö, Autio Oy Infrapalvelut
puh. 050 412 6356
etunimi.sukunimi(at)autio-oy.fi

Rakennuspäällikkö Ari Matteinen
0500 497 7251
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

Katumestari Jari Hämäläinen

044 797 6884
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

Keskustan ajankohtaiset kaavahankkeet

  • Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 695 Vanha Paloasema tutkitaan vanhan paloaseman korttelin tulevaa käyttöä. Tavoitteena on mahdollistaa keskustaa täydentävää asuin- ja palvelurakentamista.
  • Vireillä olevalla asemakaavan muutoksella 684 Heinolan lukio päivitetään entisen seminaarin koulun korttelin asemakaava vastamaan lukiohanketta sekä ratkaistaan seurakunnan omistaman nk. Festenin talon tontin suunnittelutilanne.
  • Maaliskuussa 2017 voimaan tullut asemakaavan muutos 689 Kirkkokatu 9 mahdollistaa uuden asuinrakentamisen Maaherranpuiston laidalla.
  • Asemakaavan muutos 690 Tori on tullut voimaan kesäkuussa 2018. Kaavamuutos mahdollistaa torialueen kehittämisen ydinkeskustan yleissuunnitelman mukaisesti. Pysäköintialue säilyy torin Savontien puoleisessa reunassa toimien tarvittaessa torin laajentumisalueena. Uusi toripalvelurakennus voidaan tarvittaessa rakentaa entistä pienempänä Torikadun puoleiseen reunaan. Toripuistikon äärelle on mahdollista rakentaa esiintymislava sekä erilaisia katos- ja leikkialuerakenteita.

Keskustan asemakaavoitusta ohjaa v. 2008 hyväksytty Ydinkeskustan osayleiskaava 2020. Keskustan täydennyskaavoituksen edellytyksenä on riittävien autopaikkojen järjestäminen uudelle rakennuskannalle. Tätä varten on laadittu selvitys paikoituksen ratkaisuista sekä keskusta-asioinnin että lisärakentamisen näkökulmasta.

Keskustan pysäköinnin kehittämisselvitys (2018)

Toimivilla pysäköintiratkaisuilla tuetaan keskustan täydennysrakentamista ja kestävää liikkumista. Selvityksessä päivitettiin yleisten pysäköintipaikkojen ja kiinteistöjen ns. velvoiteautopaikkojen tiedot moderniksi ja jatkohyödynnettäväksi paikkatiedoksi. Yleisökyselyllä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä keskustan pysäköintiin ja liikenteeseen. Lisäksi tutkittiin mm. erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen, kuten robotti- ja yhteiskäyttöautojen, vaikutusta parkkipaikkatarpeeseen. 

Keskeisiä johtopäätöksiä kaavoitukselle ja liikennesuunnittelulle ovat mm.:

  • järkevästi määritetyt yleisten paikkojen aikarajoitteet tukevat ydinkeskustan liikkeiden asiakasvirtaa
  • asemakaavoituksella tulee edelleen tukea kiinteistöjen yhteisiä ja joustavia ratkaisuja velvoitepaikkojen toteuttamiseksi
  • kiinteistöjen autopaikkavaatimukselle suositellaan toistaiseksi kutakuinkin samaa tasoa kuin nyt. Autopaikkanormia voidaan väljentää vasta pitemmällä aikajänteellä, koska ainakin lähitulevaisuudessa auton omistaminen on Heinolan oloissa keskeistä myös keskustan asukkaille.
  • selvityksessä ilmeni konkreettisia kehittämistarpeita ja -ehdotuksia

Keskustavisiot

Ydinkeskustan yleiskaavan laadinnan jälkeen on myös visioitu keskustan rakentamista yleisellä tasolla. Muutosvirtaa-hankkeessa 2014 esitettiin yksi näkemys Heinolan mahdollisesta kehityksestä lähivuosina sekä kuvattiin muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat kehitystä.

Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeessa 2011 yhtenä osana oli keskustan toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen seurauksena perustettiin keskustan kehittämisyhdistys Heinolan Kaupunkisydän ry.

Kansallinen kaupunkipuisto, kaupunkikuvan kehittäminen ja liikennesuunnittelu 

Heinolassa ruutukaavakaupunki ja puistot muodostavat merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden Kansallisine kaupunkipuistoineen. Kaupunkisuunnittelussa on viime vuoden aikana panostettu rakentamisen visioinnin ja kaavoituksen ohella julkisen kaupunkitilan suunnitteluun.

Perusteellisen uudistuksen tulee kokemaan Heinolan tori. Tekninen lautakunta hyväksyi Heinolan torin ja keskustan katuverkon yleissuunnitelman kokouksessaan 12.4.2016. Yleissuunnitelman laadintaa edelsi Keskustan liikennesuunnitelman päivittäminen vastaaman tämän päivän näkemystä liikenneverkon palvelutarpeista.

Pimeän ajan kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä valaistusta. Tuoreessa Heinolan valaistuksen yleissuunnitelmassa on kaksi pääteemaa: Elämykselliset puistot & keskusta, jossa painopiste on valaistuksen selkeydessä ja energiansäästössä.

Keskustan ranta-alueen ja puistojen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kehittämisestä on tehty hankesuunnitelma vuonna 2014. Suunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteitä keskustan puisto- ja ranta-alueille viihtyisyyden lisäämiseksi.