Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Esioppilaiden oppilashuolto

Esiopetusikäisten terveydenhuolto  liittyy osana esioppilaiden oppilashuoltoon.

Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään neuvolapalveluina.

Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaa-vien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen hen-kilökunnalla.

Lue lisää oheisesta liitteestä Oppilashuoltosuunnitelma esiopetus 2014 - 2018.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa alkanutta lapsen terveydentilan seurantaa.

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen, kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö kouluyhteisössä sekä vanhempien että huoltajien kanssa.

Oppilaita kannustetaan terveellisten elintapojen omaksumiseen. Kouluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille peruskoulun 1-9. luokan oppilaille.

Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, 10-luokkalaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksissa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opintotukeen oikeutetut opiskelijat ovat oikeutettuja myös opiskeluterveydenhuoltoon (opintotukilaki 65/1994).

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksista vastaavat opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat.

Hän tekee työtä yhdessä vanhempien, koulun muiden aikuisten, terveydenhuollon ja erilaisten muiden yhteistyötahojen kanssa.