Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaali-ja potilasasiamiehet neuvovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan ja avustaa tarvittaessa.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla potilaalla on:

 • Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumustaan.
 • Oikeus terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon, asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai hoidosta.
 • Oikeus tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Oikeus saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Oikeus saada tarvittaessa tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Oikeus tulla kuulluksi alaikäisenäkin.
 • Oikeus tehdä muistutus hoidostaan tai kohtelustaan hoitoyksikön johtavalle viranhaltijalle.
 • Velvollisuus antaa terveydenhuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Lokitiedot

Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä Effica-potilas- ja asiakastietojärjestelmät, jonne tallennetaan potilasta ja asiakasta koskevat tiedot.

Järjestelmiin tallentuu myös käyttöloki, josta saadaan selville kuka tietoja on käsitellyt. Mikäli potilas tai asiakas haluaa saada omia potilas- tai asiakastietojensa käsittelyä koskevat lokitiedot, voi pyynnön esittää valmiilla lokitietojen pyyntölomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Lokitietojen pyyntölomakkeet löytyvät kohdasta Liitteet. Kesäaikana lomakkeen tiedoista poiketen pyynnön tekijään otetaan yhteyttä on noin 4 viikon sisällä.

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä myös kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Muistutus

Muistutuksen saa tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle. Muistutuksen tekemisessä ole määräaikaa. Muistutuksen käsittelee ja selvittää johtava ylilääkäri, vanhus- ja hoitopalvelujohtaja tai sosiaalihuollon johtava viranhaltija asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa.

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuslomakkeiden tulostettavat versiot löytyvät kohdasta Liitteet.

Kantelu

Sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollisesti ilmenneistä epäkohdista voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.avi.fi.