Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaali-ja potilasasiamies neuvovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan ja avustavat tarvittaessa.

Rekisteritietojen tarkastus

Potilaalla tai asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkastaa hänestä potilasrekisteriin (eli potilastietojärjestelmään) tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin (eli asiakastietojärjestelmään) tallennettuja tietoja. Omat tai huollettavan lapsen tiedot voi tarkastaa sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake.

Rekisteritietojen oikaisu, poisto tai täydennys

Potilaalla tai asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus oikaista, poistaa tai täydentää hänestä potilasrekisteriin (potilastietojärjestelmään) tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin (asiakastietojärjestelmään) tallennettuja tietoja. Omia tietoja voi oikaista, poistaa tai täydentää sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Rekisteritietojen oikaisupyyntölomake.

Lokitietojen tarkastus

Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä potilastietojärjestelmä Lifecare sekä sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica, jonne tallennetaan potilasta ja asiakasta koskevat tiedot.

Järjestelmiin tallentuu myös käyttölokitiedot, josta käy ilmi kuka tietoja on käsitellyt. Lisäksi potilas- ja asiakastietojen luovuttamisesta ylläpidetään luovutuslokitietoja, joista käy ilmi, kenelle potilas- tai asiakastietoja on luovutettu. Asiakastietolain mukaan potilas tai asiakas voi halutessaan pyytää omia potilas- tai asiakastietojensa käsittelyä ja luovutusta koskevat lokitiedot. Pyynnön voi esittää sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Lokitietojen tarkastuspyyntölomake. Lokitiedot voi pääsääntöisesti tarkastaa kahden edellisen vuoden ajalta.

Asianosaisen tiedonsaanti

Asianosaisella on julkisuuslain mukaan oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin, kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Asianosaisen tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvia asiakirjoja tai tietoja voit pyytää sivun vasemmassa reunassa olevalla lomakkeella Asianosaisen tietopyyntölomakkeella. Huomaathan, että pyyntö on perusteltava tarkasti.

Kuolleen henkilön potilastietojen luovuttaminen

Elinaikaista hoitoa koskevat tiedot

Potilaslain mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja saa antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan 2001:3 mukaan laissa tarkoitettuna tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämisenä voidaan pitää esimerkiksi vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden, hänen eläessään sairastamansa perinnöllisen sairauden ilmenemismahdollisuuden tai hänen kuolemaansa edeltäneeseen hoitoon mahdollisesti liittyvän hoitovirheen selvittämistä.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevaa tietoa voi pyytää sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Vainajan tietopyyntölomake.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan (2001:3) mukaan vainajan läheinen on esimerkiksi avopuoliso tai henkilö, jonka vainaja on nimennyt läheisekseen. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista (esim. kuolintodistus, ruumiinavauspöytäkirja tai ruumiinavauslausunto). Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyvien tietojen antamisesta vastaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri. Tässä tilanteessa kannattaa yleensä olla yhteydessä suoraan hoitaneeseen lääkäriin.

Oikeuslääketieteellisestä kuoleman syyn selvittämisestä vastaa poliisi, eivätkä siinä syntyneet asiakirjat ole potilasasiakirjoja. Niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä kuolemansyyn selvityksestä vastaava polii

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on potilaslain mukainen oikeus tehdä myös kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle. Muistutuksen tekemisessä ei ole määräaikaa. Muistutuksen käsittelee ja selvittää johtava ylilääkäri, hoito- ja vanhuspalvelujohtaja tai sosiaalipalvelujohtaja asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa.

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen voi tehdä sivun vasemmasta reunasta löytyvillä muistutus-lomakkeilla.

Kantelu

Sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollisesti ilmenneistä epäkohdista voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.avi.fi.

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla potilaalla on:

 • Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumustaan.
 • Oikeus terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon, asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai hoidosta.
 • Oikeus tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Oikeus saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Oikeus saada tarvittaessa tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Oikeus tulla kuulluksi alaikäisenäkin.
 • Oikeus tehdä muistutus hoidostaan tai kohtelustaan hoitoyksikön johtavalle viranhaltijalle.
 • Velvollisuus antaa terveydenhuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.