Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
21.12.2017

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus / Heinolan Maansiirto Ky

KUULUTUS MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN YHTEISLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Ympäristönsuojelulaki 44 § ja maa-aineslaki 13 §

 

Hakija

Heinolan Maansiirto Ky, Sarvikatu 3, 18100 Heinola

 

Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee

Heinolan kaupungin Härkälän kylän tila Saariset 111-404-1-104.

 

Hakemusten sisältö

Heinolan Maansiirto Ky on jättänyt erilliset maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset. Lupaviranomainen on yhdistänyt ne yhteislupahakemukseksi.

 

Lupaa haetaan maa-ainestenottamiselle ja soran murskaukselle siirrettävällä murskauslaitteistolla 10 vuodeksi. Alue, jota hakemus koskee, sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Syrjälänkankaan (0608905) pohjavesialueella.

 

Kaivuualueen pinta-ala on 7,01 ha ja haettu soran ja hiekan kokonaisottomäärä on 401 000k-m3. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 40 000 k-m3. Pohjaveden pinnan ylimmäksi korkeustasoksi on mitattu n. +135,00 (N2000) ja maa-ainesten enimmäisottamissyvyys on hakemuksen mukaan +139,00 (N2000). Alueella murskataan alueelta otettavaa kiviainesta noin 20 000 – 25 000 tn:a vuodessa. Murskausta suoritetaan arkipäivisin ma-pe klo 7-22. Murskauksessa käytetään siirrettävää polttomoottorikäyttöistä murskauslaitteistoa.

 

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

 

Heinolan Maansiirto Ky hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kuuleminen

Hakemuksen johdosta on naapureilla, niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.

 

Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä 23.1.2018 klo 15 mennessä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupunki/lupa- ja valvontalautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi

 

Nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoitteessa Rauhankatu 3, 18100 Heinola (Kaupungintalon 1. krs)

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.

 

Heinolassa 21.12.2017

Heinolan kaupunki

Lupa- ja valvontalautakunta

Kategoria: Ilmoitukset