Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Luonnonvarat

Maa-ainesten otto

Heinolassa oli huhtikuussa 2015 voimassa viisitoista maa-ainestenottolupaa. Osalla lupa-alueista maa-ainesten ottoa ei kuitenkaan ole toistaiseksi aloitettu.

Voimassaolevien maa-ainestenottolupien yhteenlaskettu maa-aineksen kokonaisottomäärä on hieman yli 2 miljoonaa kuutiometriä.

Suurin osa luvista on soran ottoon, mutta myös kallioaineksen ottolupia on joukossa.

Maa-aineslupa on yleensä voimassa viidestä kymmeneen vuotta, joten kunkin alueen kokonaisottomäärä jakautuu useammalle vuodelle.

POSKI-projektin tulosten (v. 2013) perusteella Heinolassa ei ole jäljellä yhtään sora- ja hiekkavarojen ottoon täysin soveltuvaa aluetta.

Maa-aineksenottoon osittain soveltuvia alueita on raportin mukaan kuusi kappaletta, ja näiden yhteenlaskettu maa-ainesmäärä on 56,9 miljoonaa kuutiometriä.

Metsät

Heinolan kokonaispinta-alasta noin 70 prosenttia eli 586 neliökilometriä on metsätalousmaata (Metsäkeskus 2015).

Vuonna 2011 puuston kokonaistilavuus oli noin 9,5 miljoonaa kuutiometriä, josta 36,5 prosenttia oli mäntyä, 40,1 prosenttia kuusta, 17,6 prosenttia koivua ja 5,8 prosenttia muita lehtensä pudottavia puita. (Metla 2011.)

Puuston tilavuus on kasvanut 1990-luvun alkupuolelta noin miljoonalla kuutiometrillä ja metsämaan pinta-ala noin neljällätoista neliökilometrillä.

Puulajien suhteet ovat säilyneet melko samanlaisina, koivun määrä on hieman noussut samalla kun kuusimetsän osuus on hieman pienentynyt.

Suot

Heinolan soista turvetuotannossa on vain Laviassuo Vierumäellä. Suon valmistelu turvetuotantoon aloitettiin vuonna 1973, ja turvetuotanto käynnistyi vuonna 1975.

Laviassuon alueen kokonaispinta-ala on noin 114 hehtaaria. Viimeisin turvetuotannon ympäristölupa on vuodelta 2005 ja se käsittää 55 hehtaarin alueen.