Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat siten ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden.

Avohuollon tukitoimien on kuitenkin oltava lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä: jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on lapsi otettava huostaan.

Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Lähtökohta siis on, että molemmat huoltajat niihin suostuvat. Joissakin tilanteissa riittää kuitenkin 12 vuotta täyttäneen lapsen ja sen huoltajan suostumus, jonka kanssa lapsi asuu.

Päätös tulee silti toimittaa toisellekin huoltajalle.

Tukitoimet

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Tukitoimet ovat osa suunnitelmallista avohuollon työskentelyä. Kun tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan, on lapsen etu aina ensisijainen.

Avohuollon tukitoimet kirjataan asiakassuunnitelmaan ja tukitoimien myöntämisestä tehdään päätös. Myös kielteinen päätös tulee tehdä, jos asiakkaan pyytämää palvelua ei voida myöntää.

lastensuojelun avohuollon tukitoimina:

  • tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen;
  • lapsen taloudellista ja muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;
  • lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja;
  • tehostettua perhetyötä;
  • perhekuntoutusta; sekä
  • muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut ja lasten päivähoito on järjestettävä sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa.