Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lapsen elatus

Heinolalaisten lasten osalta elatussopimukset laaditaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perheoikeudellisten palveluiden yksikössä. Lastenvalvojien yhteystiedot PHHYKY:ssä

Elatuslain mukaan lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu on rahasuoritus, jolla lapsen vanhemman on  määräajoin osallistuttava lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Koska elatusavun määrään vaikuttavat tekijät on elatuslaissa kuvattu varsin yleispiirteisesti, oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun arvioimiseksi. Elatusavun määräytymisen pohjana on aina lapsen tarve, josta kumpikin vanhempi kykynsä mukaan vastaa.

Vanhemmilla on lähtökohtaisesti sopimusvapaus ja he voivat sopia elatusavun keskenään joko suullisesti tai kirjallisesti. Vanhempien sopimus, jossa luovutaan lapsen oikeudesta saada elatusapua vastaisuudessa, on kuitenkin sellaisenaan mitätön.

Jotta sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen, tulee se laatia kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella lapsen asuinkunnan lastenvalvojalla, joka vahvistaa sopimuksen, jos se on lapsen edun mukainen.

Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.