Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään palveluntuottaja, joka täyttää kaikki hakemuslomakkeessa ja ohjeissa määritellyt ehdot ja kriteerit. Hyväksymisestä lähetetään palveluntuottajalle ilmoitus. Hakiessaan palveluntuottajaksi yritys sitoutuu noudattamaan kaupungin antamia ohjeita. Erillistä palvelusopimusta ei enää laadita. Hyväksytyt palveluntuottajat ja palveluiden hinnat merkitään kunnan ja PalveluSantran palvelusetelituottajien rekisteriin ja palveluntuottajien hintatiedot julkaistaan PalveluSantran internet-sivuilla. Kaupunki päättää palvelusetelin arvosta.

 

Sähköinen palveluseteli

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on siirtymässä käyttämään Smartum Oy:n sähköistä palveluseteliä. Palveluntuottajan tiedot julkaistaan Smartumin palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi. Palveluntuottaja vastaa, että palveluntuottaja tai joku hänen lukuunsa (Smartum Oy) antaa palvelusetelillä maksetun palvelun osuudesta kunnalle arvonlisäverolain (88/1993) vaatimukset täyttävän tositteen. Tosite syntyy automaattisesti Smartum Oy:n verkkopalvelussa palveluntuottajan veloitettaessa asiakkaan palveluseteliä. Tosite voidaan laatia ja antaa sähköisessä muodossa automatisoidusti kunnalle. Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen 3% setelin arvosta Smartum Oy:lle. Tämä kustannus on verovähennyskelpoinen.

 

Palvelusetelin käyttäminen

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä terapia vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua. Asiakas tekee valinnan itse tai omaisten avustuksella siitä, haluaako hän ottaa vastaan palvelusetelin vai lääkinnällisen kuntoutuksen omana työnä tuottaman terapian. Jos asiakas valitsee palvelusetelin, viranhaltija tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä ja antaa päätöksen asiakkaalle. Päätöksessä määritellään mitä terapiaa ja kuinka monta kertaa seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Asiakas toimittaa kaupungilta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Laskutus hoidetaan sähköisesti. Palveluntuottaja laskuttaa setelin arvon ylimenevän osan palvelumaksusta suoraan asiakkaalta.

 

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat kirjallisesti tuotettavan palvelun yksityiskohdista. Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluita, joita palveluseteli ei kata. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa halutessaan palvelusetelipäätöksen voimassaoloaikana.

Palveluntuottaja voi tarkistaa hintojaan korkeintaan kerran kalenterivuodessa ja mahdollisesta omavastuuosuuden muuttumisesta tulee asiakkaalle ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen hinnanmuutosta. Hinnankorotus voidaan tehdä aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Tämän jälkeen hinnankorotus voidaan tehdä aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua hinnankorotuksen voimaantulosta. Hinnankorotukset voivat tulla voimaan aikaisintaan kolmen (3) kuukauden kuluttua kirjallisesta hinnanmuutoksesta. Hinnankorotukset eivät tule voimaan ilman erillistä allekirjoitettua ilmoitusta. Muulla tavoin tehdyt hinnankorotukset ovat mitättömiä. Hinnankorotuksiksi katsotaan myös laskutuslisät tai muut kulut sekä palvelukokonaisuuteen kuulumattomat lisäpalvelut. Hinnankorotuksesta ilmoitetaan PalveluSantraan.

 

Palvelusetelillä järjestettävä palvelu on arvonlisäverolain 130 a §:n mukaista verotonta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myyntiä ja hinnat ilmoitetaan ilman ALV:tä.

 

Laskutus

Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesta palvelusta palvelusetelin arvoa vastaavan korvauksen. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, voi palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia enintään tämän sovitun hinnan.

 

Keskeytyneestä palvelusta ei makseta, eikä myönnettyä palveluseteliä voi käyttää myöhemmin tai lisäpalveluihin, jos palvelu on keskeytynyt tilapäisesti. Palveluntuottajan on myös syytä sopia asiakkaan kanssa menettelystä, mikäli asiakas ei peruuta vastaanottoaikaansa määräajassa.

 

Yhteistyö palveluntuottajan ja kaupungin välillä

 Palveluntuottajan tulee ilmoittaa lääkinnällisen kuntoutuksen yhteyshenkilölle asiakkaan terapiassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palveluntuottaja ja kaupunki sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.