Asukastilaisuus Jyrängön Rantatuvalla

Päivitetty: 19.10.2021

Vuonna 2017 Heinolan kaupunginhallitus päätti asettaa kolmen vanhan vaikuttamistoimielimen (nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvoston) rinnalle kolme uutta raatia. Raadit ovat nimeltään Lapsiperheraati, Kylä- ja kaupunginosaraati ja Elinkeinoasioiden raati. Raadit perustettiin, jotta voitaisiin mahdollistaa kaikille asukkaille yhdenvertainen osallistuminen päätöksenteon valmisteluvaiheeseen. Näin saatiin kohdennetut vaikuttamisen kanavat myös lapsiperheille, työikäisille ja yrittäjille. 

Lapsiperheraadin tavoitteena on asiakasnäkökulman vahvistaminen palveluiden kehittämisessä. Kokoontumisten järjestelyt kuuluvat Hyvinvointi-toimialan tehtäviin. 

Heinolassa toimiva Kylä- ja kaupunginosaraati pyrkii edistämään osallisuutta paikallisella tasolla. Heinolan kestävän kehityksen kansalaisfoorumin toiminta on siirtynyt osaksi tätä raatia edistämään kestävää kehitystä. Raadin ajatuksena on, että asukkaat, kesäasukkaat ja yrittäjät ympäri Heinolaa voisivat kokoontuvat yhteen tuomaan omia näkemyksiään ajankohtaisista omaa elinympäristöään koskevista aiheista yhdessä päättäjien ja virkamiesten kanssa.  

Elinkeinoasioiden raadin tavoitteena on puolestaan käydä vuoropuhelua yritysten toimintaedellytyksiin ja niiden kehittämiseen liittyvistä asioista. Elinkeinoasioiden ja Kylä- ja kaupunginosaraadin kokoontumisten järjestelyt kuuluvat Elinvoima-toimialan tehtäviin. 

Raatien yhteiset toimintaperiaatteet Heinolan kaupungissa ovat:

  • raadit toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
  • Avoimia kaikille
  • raati kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa
  • esillä kulloinkin valmistelussa olevat toimialoilta tulevat asiat sekä raadin esiin nostamat aiheet
  • puheenjohtajana keskustelulle toimii joku lautakuntapuheenjohtajista tai kaupunginhallituksen tai valtuuston puheenjohtajistoista
  • kulloinkin kokoontumiseen valittujen teemojen keskeiset viranhaltija-asiantuntijat ovat mukana kokoontumisessa
  • raateihin osallistuville kuntalaisille ei makseta kokous- tai muita palkkioita
  • raadit kokoontuvat vaihtelevissa paikoissa eri puolilla kaupunkia siten, että mahdollisimman monen kaupunkilaisen on helppo päästä mukaan
  • keskustelu raadeissa on avointa ja julkista, siitä pyritään tiedottamaan eri kanavien kautta ja keskusteluaineistoa pidetään kaupunkilaisten saatavana
  • raatien kokoontumisaikataulut pyritään suunnittelemaan vuodeksi kerrallaan.
Etusivu