Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
27.03.2018

Kaupunginhallituksen kokouksen 26.3. päätökset

Päätöslyhennelmä kaupunginhallituksen 26.3. kokouksen päätöksistä

Asia 56: Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti

Ajankohtaiskatsaus mm. seuraavista asioista

  • Henkilöstökertomus 2017
  • Elenia Oy:n ja sen konserniyhtiöiden maankäyttösopimukset
  • Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote: Kimolan kanavan kunnostustöiden aloitus mahdollinen 2018

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää kuulla kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen sekä käydä kyselytunnin merkiten niissä käsitellyt asiat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 57: Vuoden 2017 tilinpäätös

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja jättää tilinpäätöksen tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 58: Talousarvion toteuma helmikuulta 2018, koko kaupunki ja Yhteiset palvelut -toimiala

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteumatilanteen 02.2018 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 59: Hyvinvointitoimialan organisaatiomuutos 1.8.2018 lukien

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää muuttaa hyvinvointitoimialan palvelualue- ja toimintayksikköjakoa 1.8.2018 lukien seuraavasti:

  1. Opetus ja koulutus -palvelualue muutetaan Koulutus ja opiskelu -palvelualueeksi 
  2. Varhaiskasvatus -palvelualue muutetaan Kasvatus ja opetus -palvelualueeksi
  3. Koulutus ja opiskelu -palvelualueen Perusopetus -toimintayksikkö siirretään Kasvatus ja opetus -palvelualueelle
  4. Kasvatus ja opetus -palvelualueen toimintayksiköt päiväkotihoito (esiopetus), perhepäivähoito ja perhekeskuksen avoimet palvelut yhdistetään yhdeksi toimintayksiköksi nimeltä Varhaiskasvatus.
  5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueeseen lisätään Toimialan keskitetyt palvelut - toimintayksikkö.

Jäsen Kaija Järvinen esitti jäsen Sanna Karppisen kannattamana, että kaupunginhallitus ei muuta hyvinvointitoimialan palvelualue- ja toimintayksikköjakoa 1.8.2018 lukien.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Järvinen on tehnyt va. kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat va. kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Järvisen tekemää esitystä äänestävät "ei".

Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 "jaa" -ääntä (Hildén, Mäentalo ja Wafin) ja 5 "ei" -ääntä (Heino, Järvinen, Karppinen, Lehtimäki ja Rajajärvi)

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 5 vastaan 3 hyväksyneen Kaija Järvisen tekemän esityksen asiassa.

Päätös: Kaupunginhallitus ei muuta hyvinvointitoimialan palvelualue- ja toimintayksikköjakoa 1.8.2018 lukien.

 

Asia 60: Vastaus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Matti Sepän kanteluun

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa pöytäkirjan liitteen mukaisen selvityksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Matti Sepän kantelun 13.1.2018 ja 30.1.2018 johdosta ja liittää selvitykseensä valtuuston pöytäkirjanotteen 12.3.2018 § 10, jossa Matti Sepän kuntalaisaloite 12.12.2017 on käsitelty, sekä va. kaupunginjohtajan lausunnot kantelusta ja sen täydennyksestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 61: Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n tilanne

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n hallinnossa toimiville edustajille kaupungin ennakkokannan, jonka mukaan yhtiön toiminnot on tarpeen hallitusti, sopimuksia noudattaen, mutta mahdollisimman pikaisesti ja lisäkustannuksia välttäen lopettaa.

Samalla kaupunginhallitus velvoittaa kaupungin omat toimialat yhteistyössä Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n hallinnon kanssa valmistelemaan yhtiöltä nyt hankittujen palveluiden jatkumista ja yhtiön tilojen jatkohyödyntämista kaupunkikonsernin kokonaisetuun tähdäten.

Päätös: Kaupunginhallitus päättää antaa Hei­no­lan Työvalmennuskeskus Oy:n hallinnossa toimiville edustajille kau­pun­gin ennakkokannan, jonka mukaan yhtiön toiminnot on tarpeen hal­li­tus­ti, sopimuksia noudattaen lopettaa.

Lopettaminen ei poista kaupungin velvollisuutta lakisääteisten vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä erityislasten iltapäivätoiminnan tarjoamiselle.

Samalla kaupunginhallitus velvoittaa kaupungin omat toimialat yh­teis­työs­sä Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n hallinnon kanssa val­mis­te­le­maan yhtiöltä nyt hankittujen palveluiden jatkumista ja yhtiön ti­lo­jen jatkohyödyntämistä kaupunkikonsernin kokonaisetuun täh­dä­ten.

 

Asia 62: Toimistopalvelumaksut

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset maksut ja ohjeistuksen tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta Heinolan kaupungissa 1.4.2018 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 63: Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston kokouksessaan 12.3.2018 päätöksistä

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1) todeta valtuuston kokouksessa 12.3.2018 tehdyt päätökset lail­li­ses­sa järjestyksessä syntyneiksi ja valtuuston päätösvaltaan kuu­lu­neik­si sekä päättää panna ne täytäntöön ja

2) ottaa tässä kokouksessa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattomana asiana valtuuston kokouksessa 12.3.2018 jätettyyn valtuustoaloitteeseen (Aimo Bonden ym.) vastaamisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 Asia 64: Vastaus Heinolan virkistys- ja kalamajayhdistyksen esitykseen 19.2.2018

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

1) esitys toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten mukaisten vuokrien perimättä jättämisestä vuoden 2018 osalta hylätään

2) esitys lohkomismaksujen sisällyttämisestä kauppahintaan sekä esitys lohkomismaksun perimättä jättämisestä uusien vuokrasopimusten vuokramiehiltä hylätään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 65: Strategisten investointien johtamisen malli

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä strategisten investointihankkeiden prosessikuvauksen ehdotuksen pvm 20.3.2018 koskien talonrakennushankkeita noudatettavaksi strategisten investointien johtamisen mallina meneillään olevissa ja tulevissa strategisissa talon rakennuksen investointihankkeissa.

Päätös: Asia palautettiin valmisteluun

 

Asia 66: Tontin 111-15-8-6 hinta

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää tontin 111-15-8-6 myyntihinnaksi 9700 €. Tontti luovutetaan vuokraamalla tai myymällä ja vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja on 5 % tontin myyntihinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Asia 67: Sovintoesitys Raakapuu-asiassa

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Heinolan osalta hyväksyä UPM-Kymmene Oyj:n 7.3.2018 tekemän esityksen mukaisen sovinnon edellytyksellä, että sopimus allekirjoitetaan 13.4.2018 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 69: Kokouskutsuja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää mahdollisten evästysten antamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 70: Saapuneet asiakirjat

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 71: Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2) tyytyä tehtyihin päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 72: Vastaaminen valtuustoaloitteeseen ”Koulu- ja päiväkoti-investoinnit tarkasteluun

Va. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää vastata Aimo Bon­de­nin ym valtuustoaloitteeseen seuraavasti: Aloitteesta tai sen perusteluista ei ilmene sellaisia merkittäviä seik­ko­ja, jotka eivät ole olleet valtuuuston tiedossa tai saatavilla sen hy­väk­syes­sä 11.12.2017 vuoden 2018 talousarviota ja ta­lous­suun­ni­tel­maa vuosille 2018-2021.

Kaupunginhallitus on päättänyt panna ta­lous­ar­vio­pää­tök­sen täytäntöön ja se on tullut lainvoimaiseksi. Tästä syys­tä kaupunginhallitus ei esitä valtuustolle talousarvion muut­ta­mis­ta, vaan tulevien vuosien investointien laajuuteen ja aikatauluun on tarkoituksenmukaista palata syksyn talousarvio- ja ta­lous­suun­ni­tel­ma­kä­sit­te­lys­sä yhdessä muiden talouteen ja rakenteisiin liittyvien seik­ko­jen kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

 

 

Kategoria: