Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ikäihmisten omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annetuista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, lakisääteisestä vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kokonaisuuden sisältö määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta voisi selviytyä kotona.

Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä.

Perusedellytys omaishoidon tuen myöntämiselle on, että tuella korvataan säännöllistä kotihoitoa ja/tai asumispalveluyksikössä tuotettua ympärivuorokautista hoitoa.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja sen myöntämisestä vastaa kunta.

Hoitajalla ei ole subjektiivista oikeutta tukeen, vaan tuen tasosta ja määräytymisperusteista päättää kunta.

Kunta voi siten valita tietoisesti erilaisia kunnan kannalta tarkoituksenmukaisia painotuksia omaishoidon tuen myöntämisessä.

Lisätietoja ja neuvontaa omaishoidon tuesta antaa ikääntyneiden palveluneuvonta.

Omaishoidon tukihakemus löytyy ohesta liitteenä.