Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Hoitotakuu

Hoitoonpääsystä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista (STM). Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitoonpääsyn toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoon pääsystä.

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus ja suun terveydenhuolto)

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestään saman päivän kuluessa. 

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoito

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. 

Hoitoonpääsyn toteutuminen Heinolan terveyskeskuksessa

Terveyskeskus, tilanne 30.4.2020

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu 3 arkipäivän kuluessa. Kiireellinen hoito toteutetaan päivystyksessä. Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on noin 2, mikäli hoito ei toteudu yhteydenoton yhteydessä.

THL: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

Suun terveydenhuolto, tilanne 30.4.2020

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi 1 arkipäivän kuluessa. Potilas saa aikaa varatessaan ajan suoraan ajanvarauskirjaan. Kiireellinen hoito toteutuu hammaslääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä. Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on noin 3-4 viikkoa.

Erikoissairaanhoito, poikkileikkauspäivä 30.4.2020

Taulukkomuotoisten tietojen saavutettavuusongelmien vuoksi aiemmin käytetystä Taulukot 1-8 julkaisutavasta luovutaan. Sen sijaan kaikki vastaavat tiedot löytyvät yhdestä dokumentista:

Tiivistetysti voidaan todeta seuraavaa: lähetteet käsitellään ja hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti muutamassa päivässä. Hoitoon pääsy toteutuu kaikilla erikoisaloilla alle 30 vuorokauden odotusajalla.

THL: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa