Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Asiakastietojen pyytäminen

Heinolan sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä potilasrekisterin osalta potilastietojärjestelmä Lifecare sekä sosiaalihuollon asiakasrekisterin osalta sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmä SosiaaliEffica, jonne tallennetaan potilasta ja asiakasta koskevat tiedot.

Rekisteritietojen tarkastus

Potilaalla tai asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tarkastaa hänestä tai huollettavasta lapsestaan potilasrekisteriin tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja.

Tiedot voi tarkastaa sivun vasemmasta reunasta löytyvillä lomakkeilla Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake. Sosiaalihuollon asiakasrekisterin tietoja pyydetään omalla tarkastuspyyntölomakkeella ja potilasrekisterin tietoja omalla. Omia potilastietoja voi tarkastella myös Omakanta.fi-palvelun Potilastiedon arkistossa.

Rekisteritietojen oikaisu, poisto tai täydennys

Potilaalla tai asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus oikaista, poistaa tai täydentää hänestä potilasrekisteriin tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja. Omia tietoja voi oikaista, poistaa tai täydentää sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Rekisteritietojen oikaisupyyntölomake.

Lokitietojen tarkastus

Potilastietojärjestelmä sekä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä tallentavat käyttölokitietoja, josta käy ilmi kuka tietoja on käsitellyt. Lisäksi potilas- ja asiakastietojen luovuttamisesta ylläpidetään luovutuslokitietoja, joista käy ilmi, kenelle potilas- tai asiakastietoja on luovutettu.

Asiakastietolain mukaan potilas tai asiakas voi halutessaan pyytää omia potilas- tai asiakastietojensa käsittelyä ja luovutusta koskevat lokitiedot. Pyynnön voi esittää sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Lokitietojen tarkastuspyyntölomake. Lokitiedot voi pääsääntöisesti tarkastaa kahden edellisen vuoden ajalta.

Asianosaisen tiedonsaanti

Asianosaisella on julkisuuslain mukaan oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin, kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Asianosaisen tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvia asiakirjoja tai tietoja voit pyytää sivun vasemmassa reunassa olevalla lomakkeella Asianosaisen tietopyyntölomakkeella. Huomaathan, että pyyntö on perusteltava tarkasti.

Kuolleen henkilön potilastietojen luovuttaminen

Elinaikaista hoitoa koskevat tiedot

Potilaslain mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja saa antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Luovutuksen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan 2001:3 mukaan laissa tarkoitettuna tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämisenä voidaan pitää esimerkiksi vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden, hänen eläessään sairastamansa perinnöllisen sairauden ilmenemismahdollisuuden tai hänen kuolemaansa edeltäneeseen hoitoon mahdollisesti liittyvän hoitovirheen selvittämistä.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevaa tietoa voi pyytää sivun vasemmasta reunasta löytyvällä lomakkeella Vainajan tietopyyntölomake.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan (2001:3) mukaan vainajan läheinen on esimerkiksi avopuoliso tai henkilö, jonka vainaja on nimennyt läheisekseen. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista (esim. kuolintodistus, ruumiinavauspöytäkirja tai ruumiinavauslausunto). Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyvien tietojen antamisesta vastaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri. Tässä tilanteessa kannattaa yleensä olla yhteydessä suoraan hoitaneeseen lääkäriin.

Oikeuslääketieteellisestä kuoleman syyn selvittämisestä vastaa poliisi, eivätkä siinä syntyneet asiakirjat ole potilasasiakirjoja. Niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä kuolemansyyn selvityksestä vastaava poliisiviranomainen.