Päijät-Sote: Sosiaaliasiamiehen palvelujen tarve säilyi lähes ennallaan toisena koronavuonna

Viime vuonna Päijät-Soten sosiaaliasiamies neuvoi, ohjasi ja kuunteli asiakkaita, avusti heitä muistutusten laatimisessa ja neuvoi muiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä lähes yhtä usein kuin edeltävänä vuonna. Tiedot ovat sosiaaliasiamiehen selvityksestä viime vuodelta. Selvitys perustuu sosiaaliasiamiehen lakisääteiseen tehtävään seurata sosiaalipalveluja käyttävien asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain toiminta-alueensa kunnanhallitukselle.

Päijät-Soten alueelta asiakkaat ottivat yhteyttä sosiaaliasiamieheen 269 asiakokonaisuudessa. Yhteydenottojen määrä on ollut laskussa kahden viimeisen vuoden ajan. Yhteydenotoista kaksi kolmesta koski hyvinvointikuntayhtymän omaa palvelutoimintaa. Eniten asiakkaiden yhteydenottoja tuli iäkkäiden, työikäisten ja lastensuojelun sosiaalihuollon palveluihin liittyen. Vammaispalvelujen palvelutehtävään liittyvät yhteydenotot vähenivät edelleen viime vuonna. Yhteydenotoista joka neljäs koski muuta kuin sosiaaliasiamiehen tehtäväkenttää.

Kantelujen määrä väheni

Asiakkaat tekivät sosiaalihuollon palvelutoimintaa koskevia kanteluita Päijät-Soten alueella 28 kappaletta, joka on noin puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Kantelut koskivat pääosin lastensuojelua, iäkkäiden palveluja ja vammaispalveluja. Muistutuksia asiakkailta tuli 86 kappaletta, joka on sama määrä kuin edellisenä vuonna. Muistutusten määrä kasvoi iäkkäiden palveluissa. 

Hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset vähenivät viime vuonna. Sosiaalihuollon henkilöstöä koskevia epäkohtailmoituksia oli edelleen vähän. Viime vuonna hallintopäätökset johtivat ensivaiheen muutoksenhakuun 205 kertaa, kun sosiaalihuollon hallintopäätösten kokonaismäärä oli yli 41 000.

Edellisvuosien tapaan selvä enemmistö otti yhteyttä sosiaaliasiamieheen puhelimitse. Sähköpostitse lähestyi alle viidennes asiakkaista. Lahden palvelutorin ajanvarauksettoman sosiaaliasiamiehen vastaanoton kautta yhteydenottoja tuli vain vähän.

Sosiaaliasiamiehen vuosittaisen selvityksen pohjalta ei voi päätellä julkisten sosiaalipalvelujen tilaa Päijät-Hämeessä, sillä hyvin pieni osa sosiaalihuollon palvelujen käyttäjistä ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Tavallisesti asiakkaat ottavat yhteyttä ollessaan tyytymättömiä sosiaalihuollon palvelun laatuun tai kohteluunsa palvelussa, tai tarvitessaan tietoa oikeuksistaan asiakkaana. Palveluissa esiintyvät epäkohdat on kuitenkin aina tärkeää tuoda esiin, jotta epäselvyydet voidaan selvittää ja palvelujen laatua kehittää.

Päijät-Soten sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu