Heinolan kaupungin koronakatsaus

Valtioneuvoston 25.2. julkaisemat toimet on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Yhtymän alue on epidemian leviämisvaiheessa. Tämänhetkiset koronasuositukset ja -rajoitukset ovat voimassa nykyisen arvion mukaan 28.3. asti. Yhtymä ja koronayhteistyöryhmä pyytävät Aluehallintovirastoa ja Traficomia tekemään toimivaltaansa kuuluvat päätökset mahdollisimman pian.

Kooste koronarajoituksista ja -suosituksista

Yksityis- ja yleisötilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 6 henkilöön.
Koko yhtymän alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Heikommassa asemassa olevien on mahdollisuus hakea suojain Heinolan kaupungintalon asiointipisteessä.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Oppilaitokset

Yhtymän alueella yläkoulut ja toiseen asteen opetus siirtyvät etäopetukseen 8.-28.3. Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa.
Maskisuositus on voimassa kuudesluokkalaisista alkaen. Koulujen maskisuositus koskee koko henkilökuntaa. Heinolan kaupunki tarjoaa kasvomaskit kouluille.

Etätyö

Suositamme vahvasti etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Maakuntamme ravintolat sulkevat ovensa kello 23, ja alkoholin tarjoilu loppuu kello 22. Ravintolat voivat avautua kello 5 aamulla. Eduskunta käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan alueemme ravintolat suljetaan 8.3. alkaen.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilain 58 c ja e pykälät lisäävät velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille sekä liikennöijille.

Kaikissa asiakastiloissa tulee

  • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä.
  • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset.
  • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
  • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisesti yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö velvoitetaan päätöksellä järjestämään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Päätökset kohdistuvat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään samanaikaisesti yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Esimerkiksi odotustiloissa istumapaikkojen välin tulee olla 2 metriä.

Päätös ei koske ravitsemusliikkeitä. Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Tartuntatautilain 58 f pykälän mukaisesti kuljetuspalvelun tarjoajat velvoitetaan päätöksellä rajoittamaan matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös koskee vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen.

Tartuntatautilain 58 g pykälän perusteella voidaan sulkea erilaisia tiloja, mikäli terveydenhuollon toimintakyky uhkaa vaarantua. Tässä vaiheessa alueemme epidemia ei vielä vaaranna terveydenhuollon toimintakykyä. Tilannetta kuitenkin seurataan päivittäin.

Julkiset tilat

Suljetaan yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan välttämättömät palvelut ja asiointi sekä mahdollistetaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta. Mikäli tiloja pidetään erityisestä syystä auki, on niissä noudatettava tartuntatautilain 58 d pykälän vaatimuksia. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta on keskeytetty.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja heikommassa asemassa olevien kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Kirjasto tarjoaa edelleen rajattua palvelua.

Pääsääntöisesti kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, alle 12-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusten vuoroja lukuun ottamatta, on suljettu.

Nuorisotilat voivat olla avoinna alle 18-vuotiaille niin, että tartuntatautilain 58 d pykälän edellytykset täyttyvät.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Myös ulkona tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta, jossa turvavälejä ei voida toteuttaa, keskeytetään. Aikuisten ryhmillä tarkoitetaan yli 20-vuotiaita osallistujia.

Tarkoitus ei ole rajoittaa niitä ulkoilmassa olevia enintään 6 hengen ryhmäharrastuksia, joissa turvavälit toteutuvat aidosti.

Kuntosalit ja muut yksityiset liikuntapaikat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille tarkoitettua liikuntaa.

Uimahallit palvelevat rajoitetusti eli ne ovat auki vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrasteryhmille ja koululaisryhmille sekä henkilöille, joiden kuntoutumiselle tai toimintakyvyn ylläpitämiselle allasliikunta on välttämätöntä.Kuntouttavaa vesiliikuntaa järjestetään Heinolassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15.30-19.30. Uimahallin asiakasmäärä on rajoitettu 40 henkilöön. Riskiryhmiin kuuluvien uimahallivuorot ovat eri aikaan kuin muiden ryhmien. Uimahallien asiakasmäärää rajoitetaan tarvittaessa siten, että turvallisuusohjeet toteutuvat.

Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta suositetaan keskeytettäväksi 28.3. saakka. Tätä nuorempien lasten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.

Karanteeniajat

Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 14 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on vähintään 10 vuorokautta. Ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Samassa taloudessa asuvien karanteeni on 14 vuorokautta.

Koronarokotukset

Kuntien etenemistä koronarokotuksien osalta voi seurata THL:n verkkosivuilla.
Tämänpäiväisen tilanteen mukaan Heinolassa on 1. rokotteen saanut 10,4 % ja 2. rokotteen 1,1 %. Kaikki heinolalaiset rokotetaan ajanvarauksella Heinolassa. Tällä hetkellä ajanvarauksen voivat tehdä:

  1. 50-69-vuotiaat (riskiryhmään 1 kuuluvat)
  2. 75-vuotta täyttäneet, heidän omaishoitajansa sekä yli 70-vuotiaat samassa taloudessa asuvat henkilöt.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
Hyvinvointijohtaja
0500 717 310 | pirjo.hepo-oja@heinola.fi

Pirjo Manninen
Sosiaali- ja terveysjohtaja
044 769 4229 | pirjo.manninen@heinola.fi

Heinolan kaupungin verkkosivut: Ajankohtaista koronaviruksesta

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu