Visit Heinola
Visit Heinola
31.03.2017

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen johdosta

Ympäristönsuojelulaki 44 § ja maa-aineslaki 13 §

Hakija
Egerstan Oy, Erstantie 2, 15540 Villähde

Kiinteistö, jolla toiminta sijaitsee
Heinolan kaupungin Härkälän kylän tilat Suppa 111-404-3-210 ja Markkula 111-404-3-172

Hakemusten sisältö
Egerstan Oy on jättänyt erilliset maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-hakemukset. MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa‐ainesten ottamista koskeva lupa-hakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettoma-na. Lupaviranomainen on yhdistänyt lupahakemukset ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiseksi yhteislupahakemukseksi.

Lupaa haetaan maa-ainestenottamiselle ja soran murskaukselle siirrettävällä murs-kauslaitteistolla 10 vuodeksi. Alue, jota hakemus koskee, sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Syrjälänkankaan (0608905) pohjavesialueella.

Kaivuualueen pinta-ala on 4,42 ha ja haettu soran ja hiekan kokonaisottomäärä on 475 000k-m3. Arvioitu vuotuinen ottomäärä on 47 500 k-m3. Pohjaveden pinnan ylim-mäksi korkeustasoksi on mitattu +130,00 (N2000) ja maa-ainesten enimmäisottamis-syvyys on hakemuksen mukaan +134,00 (N2000).

Alueella murskataan alueelta otettavaa soraa noin 70 vuorokautta vuodessa. Murskaus-ta suoritetaan arkipäivisin ma-pe klo 7-22. Murskauksessa käytetään sähkökäyttöistä murskauslaitteistoa, jonka sähkö tuotetaan polttoöljykäyttöisellä aggregaatilla.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristö-vaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

Kuuleminen
Hakemuksen johdosta on naapureilla, niillä joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esi-tetty toiminta saattaa koskea, mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asi-anosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.

Toimenpidettä koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä 2.5.2017 klo 15 mennes-sä ja toimitettava kirjallisesti osoitteella: Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennus-lautakunta, PL 1001, 18101 Heinola tai ymparisto@heinola.fi

Nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa, osoittees-sa Rauhankatu 3, 1800 Heinola (Kaupungintalon 1. krs)

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren, puh. 0500 918 589.

Heinolassa 30.3.2017
Heinolan kaupunki
Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kategoria: Ilmoitukset